Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Haraqija & Morina (IT-04-84-R77.4)

Aktakuza

Aktgjykim i Dhomës së Apelit

Aktgjykim i Dhomës Gjyqësore

Vendime Gjyqësore

Urdhëresa Gjyqësore

Vendime të Dhomës së Apelit

Urdhëresa të Kryetarit

Vendime të Sekretarisë