PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet Güney

sudija Amin El Mahdi

sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ŽALIOCA ZA OBJELODANJIVANJE NA OSNOVU PRAVILA 68 I ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE NALOGA SEKRETARU DA SE OBJELODANE ODREĐENI MATERIJALI

Tužilaštvo:
g. Mark J. McKeon

Odbrana:
g. John Ackerman

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Presudu u ovom predmetu koju je 1. septembra 2004. donijelo Pretresno vijeće II;

IMAJUĆI U VIDU "Najavu žalbe Tužilaštva", od 30. septembra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU "Najavu žalbe" Radoslava Brđanina, od 1. oktobra 2004. (dalje u tekstu: žalilac, odnosno, Najava žalbe žalioca);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za objelodanjivanje na osnovu pravila 68 i Zahtjevu za izdavanje naloga sekretaru za objelodanjivanje određenih materijala", koje je 14. oktobra 2004. podnio žalilac (dalje u tekstu: Zahtjev), kojim žalilac traži sljedeće:

A. Izdavanje naloga Tužilaštvu:

(i) za opšte izvršavanje obaveza predviđenih pravilom 68 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

(ii) za dostavljanje na osnovu pravila 68 svih materijala koji se pojave u vezi sa svjedočenjem i dokaznim predmetima u predmetu Tužilac protiv Momčila Krajišnika[1] (dalje u tekstu: predmet Krajišnik),

(iii) za dostavljanje na osnovu pravila 68 svih materijala do kojih se došlo tokom nedavne zapljene dokumenata na Palama u Bosni i Hercegovini,

B. Trajni nalog sekretaru da odbrani žalioca dostavlja sva svjedočenja i dokazne predmete iz predmeta Krajišnik, kao i odgovarajući nalog za zaštitne mjere u vezi s nejavnim materijalima;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na žaliočev 'Zahtjev za objelodanjivanje na osnovu pravila 68 i Zahtjev za izdavanje naloga sekretaru da se objelodane određeni materijali'" (dalje u tekstu: Odgovor), od 26. oktobra 2004., u kom Tužilaštvo navodi da je svjesno svojih obaveza iz pravila 68 i spremno da ih se pridržava, da je stvarni adresat naloga za dostavljanje javnih i povjerljivih svjedočenja i dokaznih predmeta iz predmeta Krajišnik trebalo da bude ne sekretar, nego Pretresno vijeće koje rješava u predmetu Krajišnik, te da, stoga, Zahtjev treba odbiti;[2]

IMAJUĆI U VIDU da žalilac nije replicirao na Odgovor Tužilaštva;

U vezi s A (i)

UZIMAJUĆI U OBZIR da objelodanjivanje odbrani materijala kojima se na bilo koji način pokušava sugerisati nevinost ili ublažiti krivica optuženog jeste jedna od najtežih obaveza Tužilaštva[3] i da se, stoga, obaveza Tužilaštva da objelodanjuje dokaze na osnovu pravila 68 smatra isto toliko značajnom kao i sama obaveza krivičnog gonjenja;[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Tužilaštvo po svom nahođenju odlučuje koji materijali ispunjavaju kriterijume objelodanjivanja na osnovu pravila 68;[5]

UZIMAJUĆI U OBZIR da dužnost Tužilaštva na osnovu pravila 68 predstavlja trajnu obavezu koja važi i u postpretresnoj fazi, uključujući žalbeni postupak;[6]

UZIMAJUĆI U OBZIR da svi argumenti koje iznese žalilac u vezi s potencijalnim kršenjem pravila 68 moraju biti potkrijepljeni prima facie dokazima vjerovatnoće da se radi o ekskulpatornim dokazima koji su u posjedu Tužilaštva;[7]

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac nije iznio tvrdnju da Tužilaštvo ne izvršava svoje obaveze na osnovu pravila 68 i nije naveo nikakav dokaz kojim bi se potkrijepila eventualna takva tvrdnja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se od Tužilaštva očekuje da savjesno izvršava svoje obaveze i da izdavanje ovakvih naloga dolazi u obzir samo ako žalilac može uvjeriti Vijeće da Tužilaštvo ne izvršava svoje obaveze na osnovu pravila 68;[8]

UZIMAJUĆI U OBZIR izjavu Tužilaštva da je svjesno trajnih obaveza koje ima na osnovu pravila 68 u vezi s objelodanjivanjem svih ekskulpatornih dokaza,[9] te da, zbog nedostatka dokaza o suprotnom, Žalbeno vijeće mora pretpostaviti da Tužilaštvo postupa savjesno;

U vezi s A (ii)

IMAJUĆI U VIDU da postupak u predmetu Krajišnik traje istovremeno dok se odvija ovaj žalbeni postupak i da ima veze s predmetom ovog žalioca i djelimično se s njim preklapa;

UZIMAJUĆI U OBZIR obavezu Tužilaštva da objelodani ekskulpatorne materijale koji proističu iz srodnih predmeta i da je ta obaveza trajna bez obzira na to da li se radi o javnim ili povjerljivim materijalima;[10]

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da se Tužilaštvo može osloboditi obaveze iz pravila 68 ukoliko je postojanje relevantnih ekskulpatornih materijala poznato odbrani i ako su ti dokazi na razuman način dostupni,[11] tj. ako su dostupni odbrani koja postupa uz dužnu revnost;[12]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Sekretarijat objavljuje elektronske verzije svih službenih transkripata iskaza svjedoka, uključujući one koji su dati u predmetu Krajišnik, koje su dostupne na kompjuterskoj internet-stranici Međunarodnog suda do koje odbrana ima jednostavan pristup, te su joj stoga uz primjenu dužne revnosti dostupni;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, kada je riječ o nejavnim materijalima, Tužilaštvo izjavilo da je svjesno svoje obaveze da objelodani ekskulpatorni materijal iz srodnih predmeta, uključujući predmet Krajišnik,[13] i da žalilac nije dostavio nikakav materijal koji bi ukazivao na zanemarivanje obaveza od strane Tužilaštva;

U vezi s A (iii)

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo u odgovoru navodi da je nedavno dobilo zbirku zvaničnih dokumenata policije Republike Srpske iz Stanice javne bezbjednosti na Palama, čiji pregled i obradu trenutno vrši Tužilaštvo;[14]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Tužilaštvo izjavilo da je svjesno obaveze da objelodani sve ekskulpatorne materijale za koje sazna prilikom pregleda gorenavedenih dokumenata,[15] te da je jedan dokument iz navedene zbirke već obelodanjen;[16]

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac nije ustvrdio, i da za to nije ponudio nikakav dokaz, da Tužilaštvo ne izvršava obaveze na osnovu pravila 68 u vezi s navedenim dokumentima;

U vezi s B

UZIMAJUĆI U OBZIR da branilac može kontaktirati Sekretarijat i zatražiti određene javne dokumente kao što su transkripti i da sekretar može, kada je to moguće, odobriti takav zahtjev;[17]

UZIMAJUĆI U OBZIR da, ako se Sekretarijatu uputi takav zahtjev, a Sekretarijat istom ne udovolji, žalilac može podneskom za pomoć uputiti zahtjev Žalbenom vijeću kako bi dobio pristup dotičnim dokumentima;[18]

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da bi takav zahtjev trebalo da sadrži informacije o mjerama koje je odbrana preduzela kako bi od Sekretarijata dobila tražene dokumente i problemima nastalim zbog neizvršavanja obaveza;[19]

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac nije objasnio koje mjere je preduzeo u cilju pribavljanja traženog materijala od Sekretarijata, te da nije tačno naveo koje materijale traži i u koju svrhu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, kada je riječ o nejavnim dokumentima, pravilo 75 (G) konkretno predviđa da jednom kada se odrede zaštitne mjere za neku žrtvu ili svjedoka, samo Vijeće koje je odobrilo takve mjere može da ih izmijeni ili ukine;[20]

ZAKLJUČIVŠI da, kada je riječ o prvom zahtjevu žalioca navedenom pod "A", Tužilaštvo postupa savjesno u pogledu obaveza koje ima na osnovu pravila 68, te da , stoga, nema potrebe da se izdaje poseban nalog za izvršenje ove obaveze;

ZAKLJUČIVŠI nadalje da je drugi zahtjev žalioca, koji je naveden pod "B", neprihvatljiv budući da zahtjeve za objelodanjivanje dokaznog materijala iz srodnih predmeta treba upućivati ili sekretaru Suda, ili, kada je riječ o nejavnim dokazima, nadležnom Pretresnom vijeću;

OVIM ODBIJA Zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
sudija Theodor Meron,
predsjedavajući

Dana 7. decembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska


[1] Predmet br. IT-00-39-T.

[2] Odgovor, par. 4, 6, 11 i 12.

[3] Vidi Tužilac protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, "Odluka po 'Zahtjevu za pravni lijek zbog tužiočevog kršenja pravila 68 i izricanje sankcija na osnovu pravila 68 bis, te po zahtjevu za odgodu postupka dok se ne riješe pitanja koja utiču na pravdu i pravičnost postupka", 30. oktobar 2002., par. 23.

[4] Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza, predmet br. IT-95-14/2-A, "Odluka po zahtjevima za produženje roka za dostavljanje žalbenih podnesaka", par. 14.

[5] Tužilac protiv Tihomira Blaškića, predmer br. IT-95-14-A, drugostepena Presuda, 29. juli 2004. (dalje u tekstu: drugostepena Presuda u predmetu Blaškić), par. 264.

[6] Tužilac protiv Tihomira Blaškića, predmet br. IT-95-14-A, "Odluka po zahtjevu žalioca za dostavu materijala za suspenziju odnosno izmjenu rasporeda podnošenja podnesaka, te po dodatnim podnescima", 26. septembar 2000. (dalje u tekstu: Odluka u predmetu Blaškić od 26. septembra 2000.), par. 42.

[7] Tužilac protiv Tihomira Blaškića, predmet br. IT-95-14-PT, "Odluka o obaveznom iznošenju dokaznog materijala", 27. januar 1997. par. 50. 2

[8] Odluka u predmetu Blaškić od 26. septembra 2000., par. 45.

[9] Odgovor, par. 6.

[10] Drugostepena Presuda u predmetu Blaškić, par. 267.

[11] Odluka u predmetu Blaškić od 26. septembra 2000., par. 38.

[12] Drugostepena Presuda u predmetu Blaškić, par. 296.

[13] Odgovor, par. 9.

[14] Odgovor, par. 11.

[15] Ibid.

[16] Odgovor, fusnota 11.

[17] Odluka u predmetu Blaškić od 26. septembra 2000., par. 54.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Ibid, par. 55.