PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


U VEZI S NAVODIMA PROTIV MILKE MAGLOV
ODLUKA PO PRIJEDLOGU AMICUS CURIAE TUŽIOCA
ZA IZMJENU NAVODA O NEPOŠTOVANJU SUDA

Amicus curiae tužilac:
gđa Brenda J. Hollis

Respondent:
gđa Milka Maglov

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RIJEŠAVAJUĆI PO "Prijedlogu amicus curiae tužioca za izmjenu navoda o nepoštovanju Međunarodnog suda" (dalje u tekstu: Prijedlog), podnesenom 12. januara 2004., u kojem amicus curiae tužilac traži dozvolu za izmjenu navoda o nepoštovanju suda protiv Milke Maglov (dalje u tekstu: respondent);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se pokreće postupak protiv Milke Maglov" (dalje u tekstu: Nalog), zaveden 8. maja 2003., kojim je ovo Pretresno vijeće naložilo amicus curiae tužiocu da povede postupak protiv respondenta zbog:

  1. navodnog zastrašivanja svjedoka, na osnovu pravila 77(A)(iv) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), i

  2. navodnog objelodanjivanja identiteta svjedoka jednoj osobi iz javnosti, čime je prekršen nalog Vijeća, na osnovu pravila 77(A)(ii);

IMAJUĆI U VIDU da amicus curiae tužilac u Prijedlogu traži dozvolu za sljedeće izmjene navoda protiv respondenta (umetnute formulacije odštampane su masnim slovima):

  1. Zastrašivanje, ili na drugi način vršenje uticaja na, svjedoka, na osnovu pravila 77(A)(iv); ili, alternativno,

  2. Pokušaj zastrašivanja, ili na drugi način vršenja uticaja na, svjedoka, na osnovu pravila 77(B); i

  3. Objelodanjivanje identiteta i/ili mjesta boravka svjedoka jednoj osobi iz javnosti, čime je prekršen nalog Vijeća, na osnovu pravila 77(A)(ii);

UZIMAJUĆI U OBZIR da amicus curiae tužilac u Prijedlogu iznosi sljedeće argumente: (1) tražene izmjene su neophodne "kako bi se udovoljilo zahtjevima dokazivanja u vezi s definicijama pojmova sadržanim u pravilu 77 i oblicima odgovornosti koji se mogu primijeniti u ovoj stvari"; (2) nisu dodate nikakve suštinski nove optužbe, a predložene izmjene se sastoje isključivo od alternativnih oblika odgovornosti koje propisuje mjerodavno pravo; (3) predloženim izmjenama neće se nepotrebno odugovlačiti postupak; čime će se obezbijediti da Pretresno vijeće na odgovarajući način ocijeni ponašanje respondenta, što će doprinijeti pravičnom ishodu postupka;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optuženog na prijedlog amicus curiae tužioca za izmjenu navoda o nepoštovanju Međunarodnog suda" (dalje u tekstu: Odgovor), koji je respondent dostavio 26. januara 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da u svom odgovoru respondent iznosi prigovor na izmjene navoda navodeći kao osnov sljedeće: (1) formulacija "na drugi način vršenje uticaja na svjedoka", koju amicus curiae želi umetnuti, ovako kako je postavljena, isuviše je neprecizna i predstavljala bi kršenje načela nullum crimen sine lege certa; (2) "pokušaj zastrašivanja je u krivičnopravnom smislu nemoguć zbog toga što se samo može raditi o svršenom činu"; i (3) dodavanjem navoda o "mjestu boravka" svjedoka već postojećem navodu o objelodanjivanju "identiteta" pokrenuo bi se čitav niz novih pitanja što bi dovelo do značajnog produženja postupka;

IMAJUĆI U VIDU da se, u skladu s pravilom 77(E) Pravilnika, odredbe od četvrtog do osmog dijela Pravilnika shodno primjenjuju na postupak povodom nepoštovanja suda;

IMAJUĆI U VIDU pravilo 50(A)(i)(c) na osnovu kojeg tužilac može izmijeniti optužnicu nakon što je predmet dodijeljen pretresnom vijeću, uz dopuštenje tog pretresnog vijeća ili sudije tog pretresnog vijeća, nakon što su saslušane strane;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, u odsustvu konkretnih standarda u Pravilniku, stvar diskrecione ocjene Pretresnog vijeća koje postupa u predmetu da li će dopustiti izmjenu navoda; to diskreciono ovlašćenje mora se, međutim, vršiti tako da se uzme u obzir pravo respondentkinje na pravično i ekspeditivno suđenje, njezino pravo da bude promptno obaviješten o optužbama koje se protiv nje iznose i da dobije dovoljno vremena i pogodnosti za pripremanje odbrane;[1]

ZAKLJUČIVŠI, u mjeri u kojoj amicus curiae tužilac traži dozvolu za izmjenu navoda o "zastrašivanju" na osnovu pravila 77(A)(iv) na način da se izričito uvrsti formulacija "ili na drugi način vršenje uticaja na" svjedoka, da je ta formulacija zamišljena kao rezidualna klauzula koja se odnosi na djela koja dosežu isti stepen težine;

ZAKLJUČIVŠI DALJE da ne bi bilo poželjno da se ova kategorija iscrpno navede i tako stvore mogućnosti za iznevjeravanje slova pomenute zabrane; i nadalje, da ne bi došlo do povrede načela nullum crimen;

ZAKLJUČIVŠI, u onoj mjeri u kojoj amicus curiae tužilac to traži, da se, alternativno, respondent oglasi odgovornim za "pokušaj zastrašivanja, ili na drugi način vršenja uticaja na "Svjedoka, da navođenje krivičnog djela u pokušaju zasnovanog na istim činjenicama na kojima se zasniva navodno počinjeno krivično djelo neće dovesti do manjkavosti navoda, budući da je pokušaj krivičnog djela sastavni dio njegovog počinjenja, te da je stoga razumno da respondent priprema svoju odbranu na osnovu navoda u njihovom konkretnom, tj., alternativnom obliku;

ZAKLJUČIVŠI, u onoj mjeri u kojoj amicus curiae tužilac traži da se u navod da je respondent objelodanio identitet svjedoka uvrsti formulacija "i/ili mjesto boravka", da je nezamislivo da bi objelodanjivanje "mjesta boravka" moglo samo po sebi, u nedostatku svake daljnje informacije, predstavljati čin nepoštovanja suda, te da bi, stoga, riječ "ili" bila suvišna, ali da se time inače ne bi nanijela nikakva šteta mogućnosti respondenta da se sama brani;

ZAKLJUČIVŠI NADALJE da gorenavedene izmjene, ukoliko se ugrade u navode, ne bi dovele do znatnog odugovlačenja postupka;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 72 Pravilnika

USVAJA PRIJEDLOG, izuzev izmjena koje se odnose na doljenavedeni par. 3;

i NALAŽE amicus curiae da vodi postupak protiv Milke Maglov zbog:

  1. Zastrašivanja, ili na drugi način vršenja uticaja na, svjedoka, na osnovu pravila 77(A)(iv); ili, alternativno,

  2. Pokušaja zastrašivanja, ili na drugi način vršenja uticaja na, svjedoka, na osnovu pravila 77(B); i

  3. Objelodanjivanja identiteta i mjesta boravka svjedoka jednoj osobi iz javnosti, čime je prekršen nalog Vijeća, na osnovu pravila 77(A)(ii).

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 6. februara 2004.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Brđanina i Talića, predmet br. IT-99-36, Odluka o formi dodatno izmijenjene optužnice i zahtjevu Tužilaštva za izmjenu optužnice, 26. juni 2001., par. 50.