PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. septembar 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


NALOG ZA SVJEDOČENJE PREKO VIDEO-KONFERENCIJSKE VEZE U SKLADU S PRAVILOM 71BIS


Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud):

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za povlačenje naloga Pretresnog vijeća", koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) podnijelo povjerljivo i pod pečatom 17. septembra 2003. (dalje u tekstu: Zahtjev);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog za svjedočenje preko video-konferencijske veze u skladu sa pravilom 71bis", podnijet 9. septembra 2003. (dalje u tekstu: Nalog), kojim je ovo Pretresno vijeće naložilo da se unakrsno ispitivanje svjedoka Rasima Ćirkića (dalje u tekstu: svjedok) obavi putem video-konferencijske veze 13. oktobra 2003., te je uputilo sekretara da preduzme sve razumne korake u okolnostima ovog predmeta kako bi obezbijedio poštovanje smjernica utvrđenih u Odluci u predmetu Tadić[1];

IMAJUĆI U VIDU da je Nalog izdan pod uslovom da se optužba pobrine da svjedok dobije ljekarsku potvrdu da bude ispitan putem video-konferencijske veze;

IMAJUĆI U VIDU da ovim Zahtjevom optužba obavještava Pretresno vijeće da svjedok, na osnovu stručnog savjeta svojeg psihologa, ne može sudjelovati u daljnjem sudskom postupku;

ZAKLJUČIVŠI da više nije u interesu pravde dozvoliti da se svjedok unakrsno ispita putem video-konferencijske veze;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 54 i 71bis Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIME NALAŽE da se unakrsno ispitivanje Rasima Ćirkića putem video-konferencijske veze 13. oktobra 2003. ne obavi; i

UPUĆUJE sekretara da obustavi sve pripreme koje je preduzeo u skladu s Nalogom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 23. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

/potpis na originalu/

 

Carmel Agius,

 

predsjedavajući sudija

   

[pečat Međunarodnog suda][1] Tužilac protiv Duška Tadića, predmet br. IT-94-1, “Odluka po zahtjevu odbrane da se pozovu i zaštite svjedoci i o svjedočenju putem video-konferencijske veze” od 25. juna 1996.