PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. juna 2002.

 

TUŽILAC

protiv

PAŠKA LJUBIČIĆANALOG U VEZI SA ZAHTJEVOM ENVERA HADŽIHASANOVIĆA, MEHMEDA ALAGIĆA I AMIRA KUBURE ZA PRISTUP POVJERLJIVOM POPRATNOM MATERIJALU, TRANSKRIPTIMA I DOKAZNIM PREDMETIMA

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon

Odbrana:

g. Tomislav Jonjić

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja Međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zajedničkom zahtjevu Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure za pristup povjerljivom popratnom materijalu, transkriptima i dokaznim predmetima" (dalje u tekstu: zahtjev), koji su branioci trojice optuženih imenovanih u zahtjevu (dalje u tekstu: odbrana) 4. marta 2002. podnijeli u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na zahtjev Hadžihasanovića, Alagića i Kubure za pristup povjerljivom popratnom materijalu, transkriptima i dokaznim predmetima", koji je optužba podnijela 11. marta 2002. (dalje u tekstu: odgovor);

IMAJUĆI U VIDU nadalje "Odgovor na zajednički zahtjev Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure za pristup povjerljivom popratnom materijalu, transkriptima i dokaznim predmetima", koji je optuženi Paško Ljubičić (dalje u tekstu: optuženi) podnio 11. marta 2002. (dalje u tekstu: odgovor optuženog);

IMAJUĆI U VIDU da odbrana traži pristup svim povjerljivim popratnim materijalima, transkriptima i dokaznim predmetima u ovom predmetu koji se nalaze u posjedu sekretara, između ostalog, na osnovu toga što se optužnica u slučaju optuženog "bavi događajima i činjenicama u uskoj vezi s optužbama kojima se terete Enver Hadžihasanović, Mehmed Alagić i Amir Kubura, te da bi objelodanjivanje popratnog materijala koji se na njih odnosi u znatnoj mjeri pomoglo u pripremi izvođenja dokaza odbrane"; te, nadalje, da je potrebno da Pretresno vijeće odredi odgovarajuće razumne zaštitne mjere;

IMAJUĆI U VIDU da optuženi tvrdi da je zahtjev djelomično preuranjen i neutemeljen, te se stoga protivi zahtjevu i predlaže njegovo odbacivanje;

IMAJUĆI U VIDU da optužba zahtijeva da se zahtjev odbaci na osnovu toga što je u vrijeme podnošenja odgovora, Žalbeno vijeće rješavalo po žalbi koja se odnosila na

"suštinski sličan zahtjev" koji je podnijela odbrana u predmetu Tužilac protiv Kupreškića i drugih, a koji je predsjednik odbacio; da su odbrane u predmetima Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza i Tužilac protiv Tihomira Blaškića podnijele slične zahtjeve, te da je predsjednik odlučio da donošenje odluke po tim podnescima odgodi dok Žalbeno vijeće ne riješi po tom pitanju;

IMAJUĆI U VIDU nadalje da optu`ba tvrdi da bi, usprkos tome što smatra da zahtjev nema meritum, daljnju raspravu o tome bilo primjereno odgoditi dok Žalbeno vijeće ne pojasni relevantni test koji se primjenjuje na molbe za pristup takvim materijalima; da smatra da zahtjev treba odbaciti uz odobrenje da se ponovo podnese nakon što Žalbeno vijeće donese odluku; da će tada razmatrati meritum eventualnog ponovno podnesenog zahtjeva.

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po žalbi na odbijanje zahtjeva da se odobri pristup povjerljivim materijalima iz drugog predmeta", koju je Žalbeno vijeće donijelo 23. aprila 2002. (dalje u tekstu: odluka Žalbenog vijeća), u kojoj je Žalbeno vijeće usvojilo žalbu koju je odbrana podnijela na "Nalog predsjednika po združenom zahtjevu odbrane u predmetu Tužilac protiv Hadžihasanovića i ostalih da im se dozvoli pripstup povjerljivim materijalima u predmetu Tužilac protiv Kupreškića i drugih", izdan 25. septembra 2001.;

IMAJUĆI U VIDU da je u svojoj odluci, Žalbeno vijeće reagovalo, između ostalog, na zahtjev odbrane za uvođenje odgovarajućeg testa na osnovu kojeg bi se optuženom dozvolio pristup povjerljivim materijalima u drugim predmetima; zaključilo da je u okolnostima ovog predmeta predsjednik pogriješio u primjeni prava kada je odbio dati pristup zatraženim materijalima; usvojilo zahtjev i vratilo predmet predsjedniku kako bi dao zatraženi pristup i izrekao eventualne odgovarajuće zaštitne mjere;

IMAJUĆI U VIDU da, usprkos tvrdnjama koje je optužba iznijela u odgovoru, Vijeće nije smatralo da je zahtjev potrebno odbaciti samo na osnovu ponuđenog razloga da jednostavno treba pričekati da se isti zahtjev eventualno ponovno podnese, ali je smatralo da je prije nego što pristupi daljnjem razmatranju zahtjeva primjereno sačekati odluku Žalbenog vijeća;

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev Paška Ljubičića za pristup povjerljivom popratnom materijalu", koji je optuženi 1. maja 2002. podnio u predmetu odbrane (Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure), tražeći pristup povjerljivom popratnom materijalu u tom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog po zahtjevu Paška Ljubičića za pristup povjerljivom popratnom materijalu", izdan 30. maja 2002., u kojem je zahtjev optuženog odobren pod uslovima koji su utvrđeni u nalogu;

UZIMAJUĆI UOBZIR da nije jasno kojim povjerljivim transkriptima i dokaznim predmetima odbrana traži pristup;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, s obzirom na okolnosti ovog predmeta i odluku Žalbenog vijeća, prije donošenja odluke po zahtjevu, primjereno dati mogućnost optu`bi i optu`enom da se sada izjasne o sadržaju zahtjeva;

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Me|unarodnog suda;

OVIME NALAŽE da optu`ba i optuženi mogu u roku od sedam dana od dana zavođenja ove odluke podnijeti eventualni daljnji odgovor na zahtjev; da odbrana može podnijeti repliku u roku od sedam dana od dana eventualnog podnošenja posljednjeg od tih odgovora, te da će Vijeće nakon toga pristupiti rješavanju zahtjeva.

  /potpis na originalu/
sudija Liu Daqun,
predsjedavajući sudija
   
Dana 4. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
   

[pečat Međunarodnog suda]