PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu: sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. augusta 2002.

TUŽILAC

protiv

PAŠKA LJUBIČIĆA


NALOG O RASPOREDU

 

Tužilaštvo: Odbrana:
g. Mark Harmon g. Tomislav Jonjić

 

Ja, Amin El Mahdi, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU odluku Pretresnog vijeća I Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Vijeće) od 3. decembra 2001., kojeg Vijeća sam član, i kojom sam imenovan za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU pravila 50, 54, 65bis i 65ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

IMAJUĆI U VIDU nalog od 18. jula 2002., u kojem se 26. septembar 2002. određuje kao datum održavanja iduće statusne konferencije;

IMAJUĆI U VIDU odluku od 2. augusta 2002., kojom se tužiocu dozvoljava da izmijeni optužnicu;

BUDUĆI DA je, u datim uslovima, u interesu urednog sprovođenja pravde da optuženi što prije još jednom stupi pred Sud, kako bi mu se omogućilo da se izjasni o tome da li je kriv ili ne po novim tačkama optužnice;

IZ TIH RAZLOGA,

NALAŽEM da se drugo stupanje pred Sud optuženog održi u četvrtak, 26. septembra 2002., u vrijeme koje će blagovremeno odrediti sekretar;

IZJAVLJUJEM da će nakon te sjednice uslijediti statusna konferencija, te da strane trebaju biti spremne da se preda mnom izjasne o svim pitanjima navedenima u nalogu o rasporedu od 18. jula 2002.;

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna francuska verzija.

Dana 27. augusta 2002.,

U Hagu (Nizozemska).

/potpis na originalu/
Amin El Mahdi,
pretpretresni sudija