PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

Rješava: g. Amin El Mahdi, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 18. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
Paška LJUBIČIĆA


NALOG O ZAKAZIVANJU STATUSNE KONFERENCIJE


Tužilaštvo:
g. Mark Harmon

Odbrana:
g. Tomislav Jonjić

JA, AMIN EL MAHDI, sudija u Pretresnom vijeću I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU odluku predsjedavajućeg sudije Pretresnog vijeća I od 3. decembra 2001. da me imenuje za pretpretresnog sudiju u predmetu Tužilac protiv Paška Ljubičića (dalje u tekstu: optuženi);

IMAJUĆI U VIDU da je posljednja statusna konferencija prema pravilu 65bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) održana 23. maja 2003;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 65bis pravilnika obavezuje pretpretresnog sudiju da sazove statusnu konferenciju u roku od sto dvadeset dana od posljednje statusne konferencije da bi se organizirale konsultacije među stranama kako bi se osigurala ekspeditivna priprema suđenja, da bi se ustanovilo stanje u predmetu i da bi se optuženom omogućilo da pokrene pitanja posebno u vezi sa njegovim duševnim i fizičkim stanjem;

U SKLADU SA pravilom 54, 65bis i 65ter Pravilnika;

OVIM NALAŽEM da se statusna konferencija uz prisutnost optuženog održi u četvrtak 25. septembra 2003. u 15:00 sati u sudnici III i da strane u postupku budu spremne da razgovaraju o stanju u predmetu i konačnim pripremama za suđenje.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je engleska verzija mjerodavna.

Dana 18. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
 

/potpis na originalu/

 

Amin El Mahdi, pretpretresni sudija

   

[pečat Međunarodnog suda]