Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 11. septembar 2013

Datum: 11.09.2013
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Počeću s informacijama o nekim od aktuelnih predmeta.

U postupku protiv Vojislava Šešelja, sudija Agius je 6. septembra ponovo sazvao komisiju koja je prvobitno formirana kako bi razmotrila Šešeljev zahtev za diskvalifikaciju sudije Harhoffa iz ovog predmeta. Od komisije je zatraženo da donese odluku po zahtevu Tužilaštva od 3. septembra kojim se traži ponovno razmatranje odluke komisije od 28. avgusta kojom je sudija Harhoff diskvalifikovan. 

Zdravko Tolimir je 9. septembra podneo izmenjenu najavu žalbe na Presudu Pretresnog veća izrečenu u decembru prošle godine. Izneo je 25 žalbenih osnova i od Žalbenog veća zatražio da ukine sve osuđujuće presude ili, alternativno, da “značajno ublaži izrečenu kaznu”. Tolimir je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene tokom 1995. nakon pada enklava Srebrenice i Žepe u Bosni i Hercegovini. 

U postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, sudije Meron je juče imenovao potpredsednika Agiusa da razmotri Župljaninov ‘Drugi zahtev za izmenu najave žalbe i dodatak žalbenom podnesku’ koji je podnet 9. septembra. U zahtevu Župljanin traži dozvolu da uključi novi osnov za žalbu u svoj žalbeni podnesak, i navodi da je njegovo pravo na pravično suđenje prekršeno u svetlu pisma sudije Harhoffa objavljenog 13. juna 2013.

U sudnicama, postupak protiv Ratka Mladića je zakazan za ovu i sledeću sedmicu. Vojni veštak Richard Butler danas nastavlja svedočenje. Tužilaštvo je do sada pozvalo ukupno 137 svedoka u ovom predmetu.

Suđenje Goranu Hadžiću takođe se nastavlja ove i sledeće sedmice. Trentno svedoči svedok Tužilaštva GH-168 čije svedočenje se nastavlja na zatvorenoj sednici. Danas pre podne svedok Ivan Gašparović je svedočio o događajima u Dalju, Hrvatska.  Tužilaštvo je do sada pozvalo ukupno 75 svedoka.

Na kraju, želela bih da dodam da će MKSJ učestvovati u šestom godišnjem ‘Međunarodnom danu’ koji 29. septembra 2013. organizuje opština Hag. Ovaj događaj će ponuditi pogled iza kulisa nekih od međunarodnih organizacija lociranih u Hagu otvore svoja vrata javnosti. Međunarodni sud će biti otvoren za javnost od 11:00 do 17:00 časova, a gostima će dobrodošlicu poželeti predsednik Meron, nakon čega će uslediti vreme namenjeno pitanjima i odgovorima, organizovani obilasci sudnica, izložba i prikazivanje filmova koji će posetioce  upoznati s radom Međunarodnog suda. Osim toga, opšte prezentacije će biti održavane tokom čitavog dana, a zvaničnici MKSJ će biti na raspolaganju da se sastanu s posetiocima, odgovaraju na pitanja i govore o svom radu na Međunarodnom sudu.

Tužilaštvo:

Ljiljana Piteša, Viši referent Tužilaštva za informativnu delatnost nije dala nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.