Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 16 oktobar 2013

Datum: 16.10.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Prvo ću se osvrnuti na neke od odluka izrečenih u periodu nakon prethodne konferencije za štampu.

U postupku protiv Vojislava Šešelja, u prošli ponedeljak, 7. oktobra, Komisija koju je imenovao potpredsednik je većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Liua, odbacila zahtev Tužilaštva za ponovno razmatranje odluke od 28. avgusta 2013. Ovom odlukom većina članova Komisije, uz suprotno mišljenje sudije Liua, prihvatila je zahtev optuženog za izuzeće sudije Frederika Harhoffa iz postupka u predmetu Šešelj. Donoseći odluku od 7. oktobra, većina članova Komisije je zaključila da Tužilaštvo nije jasno pokazalo grešku u obrazloženju Odluke od 28. avgusta, ili bilo koje konkretne okolnosti koje bi opravdale ponovno razmatranje te odluke. Osim toga, Komisija je ustanovila da prema pravilu 15 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, ona nije bila obavezna da u svojoj odluci razmatra izveštaj sudije Antonettija, te da je taj izveštaj irelevantan za pitanje da li bi razuman i upućen posmatrač mogao utvrditi pristrasnost sudije Harhoffa.

Nakon potvrde izuzeća sudije Harhoffa, u postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina Stanišićeva odbrana je u ponedeljak, 14. oktobra podnela zahtev u kojem traži od Žalbenog veća da u ovom predmetu poništi suđenje i obustavi postupak protiv Stanišića. Sudija Harhoff je bio član Veća koje je 27. marta 2013. Miću Stanišića osudilo na 22 godine zatvora za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene od aprila do decembra 1992. u Bosni i Hercegovini.

Takođe prošlog ponedeljka, 7. oktobra, u predmetu Prlić i drugi, predsednik je odbio zahtev Slobodana Praljka za preispitivanje odluke po njegovom ‘Zahtjevu za preispitivanje odluke sekretara o imovinskom stanju’, koja je doneta na poverljivoj osnovi 25. jula 2013. Prvobitna sekretarova ‘Odluka o imovinskom stanju’ izdata je 22. avgusta 2012. i njome je potvrđeno da je Praljak u stanju da u celosti pokrije troškove svoje odbrane. Odbijajući ovaj zahtev, predsednik je smatrao da Praljak nije izneo nikakve nove činjenice koje nisu prethodno uzete u obzir prilikom donošenje prvobitne odluke, da nije jasno identifikovao grešku u obrazloženju ili pokazao postojanje okolnosti koje bi opravdale preispitivanje kako bi se sprečila nepravda.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženi je prošlog petka, 11. oktobra, podneo zahtev za izmenu spiska svedoka odbrane. Karadžić je zatražio odobrenje da doda dva svedoka relevantna za komponentu suđenja koja se tiče Srebrenice i najavio nameru da  sa svog prvobitnog spiska povuče 98 svedoka čije se svedočenje odnosi na opštine. Odvojeno od toga, Karadžić je jutros zatražio odobrenje da ponovo pozove 46 svedoka odbrane čije bi svedočenje bilo relevantno za tačku 1 Optužnice, koja se odnosi na optužbu za genocid u opštinama Bosne i Hercegovine. Podsećam da će suđenje Radovanu Karadžiću biti nastavljeno u utorak, 29. oktobra, u 9:00 časova u sudnici I.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama. Na suđenjima Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću postupak je danas nastavljen nakon predviđenih pauza. Oba suđenje će se nastaviti ove i sledeće sedmice prema rasporedu.

Na suđenju Ratku Mladiću, Veće trenutno sluša svedočenje veštaka Andrasa Riedlmayera, koji svedoči o uništenju kulturnih dobara.

Na suđenju Goranu Hadžiću, postupak je okončan za danas. Suđenje će biti nastavljeno sutra, u 9:00 časova u sudnici II.

Završiću s nalozima o rasporedu. Sledeća statusna konferencija u postupku protiv Vlastimira Đorđevića zakazana je za 13. novembar u 15:00 časova u sudnici II.

Na kraju, žalbeni pretres u predmetu Popović i drugi zakazan je za period od 2. do 13. decembra 2013.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilaštvo je na vebsajtu MKSJ postavilo spisak svedoka koje Tužilaštvo namerava da pozove da svedoče uživo tokom preostalog dela izvođenja dokaza Tužilaštva u predmetu Mladić. Osim toga, Tužilaštvo je Pretresnom veću podnelo zahteve da se svedočenje drugih svedoka preda u pisanoj formi. Odluke po nekim od ovih zahteva se i dalje očekuju. Ostaje mogućnost da neki od tih svedoka budu pozvani da lično svedoče  pred Pretresnim većem.

Želeo bih da vam predstavim novog člana Kabineta tužioca, gđu Margriet Prins, i da joj poželim dobrodošlicu. Ona će se, između ostalog, u Tužilaštvu baviti medijima i učestvovati u sedmičnim konferencijama za štampu. Gospođa Prins je specijalni savetnik tužioca, što je funkcija koju je ranije obavljao g. Frederick Swinnen. Gospođa Prins je tokom poslednjih 20 godina radila uglavnom u bivšoj Jugoslaviju za UNHCR i Kancelariju visokog predstavnika u BiH. Tokom poslednjih 15 godina je radila kao specijalni savetnik zamenika visokog predstavnika u Kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i bavila se pitanjima povratka izbeglica (Aneks VII Dejtonskog mirovnog sporazuma), Nacionalnom strategijom BiH za procesuiranje ratnih zločina i pitanjima u vezi sa Srebrenicom. Gospođa Prins govori holandski, engleski, francuski i, na kraju, ali ne i najmanje važno, bosanski, hrvatski ili srpski jezik.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.