Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu - 17. novembar 2011.

Datum:  17.11.2011.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Pretresno veće juče je naložilo Sekretarijatu da imenuje medicinskog veštaka da obavi kompletan lekarski pregled Ratka Mladića. Njegov izveštaj, koji mora biti podnesen do utorka, 6. decembra 2011, treba da sadrži sveobuhvatnu procenu Mladićevog trenutnog zdravstvenog stanja i anamnezu, uključujući kontekst i trenutni status svih zdravstvenih problema koji su nastali pre njegovog prebacivanja u Pritvorsku jedinicu. Taj veštak treba da proceni da li je i u kojoj meri njegovo trenutno zdravstveno stanje povezano s njegovom prethodnom anamnezom. Potpuni izveštaj o Mladićevom zdravlju pomoći će Veću da bolje oceni da li i u kojoj meri njegovo zdravstveno stanje može da utiče na pripremu predstojećeg suđenja. Ovaj pregled će takođe pomoći Veću da razmotri sve eventualne buduće podneske ili zahteve koji se direktno odnose na pitanje Mladićevog zdravlja i donese odluke o njima. Sledeća statusna konferencija u ovom predmetu biće održana 8. decembra 2011.

Prošlog četvrtka, Ljubomir Borovčanin, bivši zamenik komandanta specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, prebačen je u Dansku na izdržavanje kazne od 17 godina zatvora za zločine počinjene nad bosanskim Muslimanima tokom i nakon pada enklava Srebrenica i Žepa u julu 1995. godine. Borovčanin je jedan od sedmorice bivših visokih vojnih i policijskih zvaničnika bosanskih Srba osuđenih u predmetu Popović i drugi. Borovčanin nije uložio žalbu na kaznu zatvora od 17 godina, koja mu je izrečena 10. juna 2010. godine.

Vojislav Šešelj je juče uložio žalbu predsedniku da po hitnom postupku ukine nalog Sekretara o nadziranju njegovih komunikacija s timom njegovih pravnih savetnika. Ovo je usledilo nakon odluke Pretresnog veća koje je prošlog četvrtka odbacilo zahtev Vojislava Šešelja da sankcioniše Sekretarijat zbog toga što je naložen nadzor njegove komunikacije s timom njegovih pravnih savetnika. Jutrošnji nalog je usledio nakon zaključka Sekretarijata da postoji razumne osnove za verovanje da je Šešelj zloupotrebio svoje privilegovane komunikacije sa svojim pravnim savetnicima kako bi obelodanio poverljive podatke na svom vebsajtu, kršeći sudske naloge.

Takođe u vezi s Vojislavom Šešeljem, u njegovo ime je u predmetni spis uneseno da se ne oseća krivim na ponovljenom prvom stupanju pred sud prošlog petka u trećem predmetu za nepoštovanje suda, nakon što je on odbio da se izjasni o optužbama. Šešelj je optužen da sa svog privatnog vebsajta nije uklonio poverljivi materijal o zaštićenim svedocima koji su svedočili na glavnom suđenju pred Međunarodnim sudom protiv njega za navodne ratne zločine.

Takođe u petak, u predmetu protiv Gorana Hadžića, Pretresno veće je odbacilo podnesak odbrane u vezi s nedostacima u optužnici. Hadžićeva odbrana je tvrdila da je otužnica nejasna u odnosu na određene navode o individualnoj krivičnoj odgovornosti u vezi s njegovim navodnim učešćem u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj uklanjanje nesrba iz velikih delova Hrvatske. Veće je ustanovilo da optužnica Hadžiću pruža dovoljno detalja da bi ga obavestila na jasan način o prirodi i uzroku optužbi koje mu se stavljaju na teret i omogućava mu da pripremi odbranu.
 
U predmetu protiv Ante Gotovine i Mladena Markača, Žalbeno veće je juče donelo odluku kojom je odbačen ponovljeni Gotovinin zahtev za izdavanje obavezujućeg naloga Srbiji da dostavi dokumente u vezi s, između ostalog, odlaskom srpskih civila s područja Krajine u avgustu 1995. godine. Žalbeno veće je zaključilo da je Gotovina pružio vrlo ograničeno opravdanje za zahtev za izdavanje naloga i da je Pretresno veće već razmotrilo brojne dokaze o ovome. U svetlu ovoga, Žalbeno veće se nije uverilo da bi novi dokazi koji se potražuju imali bitnog uticaja na zaključke Pretresnog veća.
                           
Osvrnuću se na raspored u sudnicama:

Početak suđenja u postupku zbog nepoštovanja suda u predmetu protiv Dragomira Pećanca zakazan je za ponedeljak, 28. novembar 2011. Pećanac, bivši oficir za bezbednost i obaveštajne poslove pri Generalštabu Vojske Republike Srpske, optužen je za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog toga što nije postupio po obavezujućem nalogu subpoena, kojim mu je naloženo da svedoči u predmetu protiv Zdravka Tolimira. Pećanac se na ponovljenom prvom stupanju pred sud održanom 19. oktobra 2011. izjasnio da nije kriv.

Postupak u predmetu Jovice Stanišića i Franka Simatovića privremeno je prekinut u utorak, nakon što je okončano svedočenje jedinog svedoka odbrane koji je bio dostupan za ovu sedmicu. Suđenje će biti nastavljeno u ponedeljak, 21. novembra u 15:00 časova u sudnici III pretresom u skladu s pravilom 54bis.

Postupci na suđenjima Radovanu Karadžiću, kao i Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu nastavljaju se ove i sledeće nedelje prema planu.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće trenutno sluša svedočenje Ewana Browna, vojnog veštaka koji govori o vojnim operacijama na području Bosanske Krajine.

Na suđenju Stanišiću i Župljaninu, Veće trenutno sluša svedočenje Obrada Bubića, koji svedoči o događajima koji su se deodigrali u Kotor Varoši.

Na kraju, želela bih da napomenem uspeh dvodnevne konferencije o globalnom nasleđu Međunarodnog suda, koja je juče završena. Konferencija je okupila više od 350 vodećih ljudi iz akademskog života, sudija, pravnika, predstavnika država i pripadnika civilnog društva. Konferencija je učesnicima pružila jedinstvenu priliku da diskutuju o globalnom uticaju rada Međunarodnog suda na međunarodno humanitarno pravo i međunarodnu krivičnu proceduru, kao i potencijal njegove jurisprudencije da utiče na oblikovanje buduće globalne pravde i unapređenje ljudskih prava.

Konferencija je obeležila poslednji dan sudije Robinsona na funkciji predsednika Međunarodnog suda. Sudija Meron jutros je zvanično preuzeo dužnost predsednika Međunarodnog suda na mandat od dve godine.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz kabineta tužioca nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Na molbu da prokomentariše nalog o hapšenju koji je Žalbeno veće izdalo za novinarku i nekadašnjeg portparola Tužilaštva MKSJ Florence Hartmann, i da kaže znači li to da Međunarodni sud ima novog optuženog u bekstvu, Nerma Jelačić je rekla da nije u mogućnosti da kaže mnogo više nego što stoji u samom nalogu, ali da bi korištenje takvih reči moglo biti preuranjeno. Jelačić je objasnila da je Žalbeno veće koje rešava u tom predmetu zatražilo od relevantnih vlasti da obaveste Sekretara suda ako nisu u mogućnosti da izvrše taj nalog, prilažući i obrazloženje.

Na molbu da dodatno razjasni naslov i sadržaj naloga, Jelačić je izjavila da je nalog za hapšenje izdan zbog toga što nije isplaćena novčana kazna koju je Pretresno veće odredilo, a Žalbeno veće potvrdilo.

Na pitanje da li je Međunarodni sud od Francuske dobio ikakve informacije o tome gde se gđa. Hartmann nalazi, Nerma Jelačić je odgovorila da još uvek nije bilo javnih podnesaka u tom smislu.

Na pitanje jesu li lekari iz Srbije završili s pregledom Ratka Mladića u Pritvorskoj jedinici, Jelačićeva je potvrdila da je Međunarodni sud omogućio timu specijalista po njegovom izboru da ove sedmice poseti i pregleda Mladića u Pritvorskoj jedinici. Rekla je da zbog razloga bezbednosti nije u mogućnosti da navede tačne datume kada je poseta obavljena, ali je potvrdila da je poseta bila zakazana za ovu sedmicu. Jelačić je dodala da ga je nekoliko specijalista posetilo u prisutnosti holandskih lekara koji Mladića leče od njegovog dolaska u Pritvorsku jedinicu, ali da nije u mogućnosti da obelodani šta su lekari iz Srbije utvrdili. Jelačićeva je takođe naglasila kako ovo nije bila prva poseta te vrste, objasnivši da je poseta bila u potpunosti u skladu s praksom Međunarodnog suda. Jelačić je zatim objasnila da je lekarima omogućeno da izvrše pregled Mladića, ali da mu ne mogu prepisati lečenje. Jelačić je dodala da tim specijalista iz Srbije može, ukoliko to žele, dostaviti izveštaj o svojim nalazima Sekretaru suda.

Na pitanje o tome kakve bi bile posledice ukoliko zdravstvenim pregledom bude utvrđeno da je Mladić previše bolestan da mu se sudi, i hoće li tada doći do otkazivanja suđenja, Nerma Jelačić je odgovorila da je to pitanje koje traži previše nagađanja. Jelačić je dodala da je u nalogu koji je potpisao sudija Orie jasno navedeno kako namera Veća vezana za imenovanje tima koji će pregledati optuženog radi utvrđivanja njegovog zdravstvenog stanja nije bila usmerena isključivo na ocenu njegove procesne sposobnosti, već je svrha bila da se stekne potpuni uvid u zdravstveno stanje optuženog. Reč je o pitanju koje ni na koji način nije povezano s posetom specijalista koje je izabrao sam optuženi. Jelačić je naglasila da je Mladić uhapšen u već poodmaklim godinama, i to 16 godina nakon podizanja optužnice protiv njega, od kojih je najveći broj proveo u bekstvu, što sa sobom nosi i zdravstvene posledice. Mladić je došao s nizom već postojećih zdravstvenih problema, od kojih su mnogi od njegovog dolaska već sanirani ili su u procesu lečenja. Jelačić je rekla da se Mladiću i dalje pruža potrebna zdravstvena nega. Takođe je naglasila da Međunarodni sud od lekara za sada još nije primio nikakav nalaz u kojem bi se navodilo da Mladić nije procesno sposoban. Objasnila je da pretpretresni sudija želi da ima potpuni uvid kako bi mogao da donese utemeljenu odluku. Sudija je takođe u potpunosti svestan brojnih nagađanja u medijima o Mladićevom zdravlju, ne samo u regionu nego i na međunarodnom planu. Jelačić je podsetila predstavnike sredstava javnog informisanja da je sudija Orie to već napomenuo i na statusnoj konferenciji održanoj prošle sedmice.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu