Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 19. 02. 2014.

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Izricanje odluke Pretresnog veća po zahtevu na osnovu pravila 98bis za oslobađajuću presudu u postupkuu protiv Gorana Hadžića, zakazano je za sutra, u četvrtak 20. februara u 15:30 časova u sudnici I. Na pretresu na osnovu pravila 98bis održanom 16. i 18. decembra, Hadžićeva odbrana je tvrdila da tužilaštvo nije dokazalo nijednu od 14 tačaka koje se optuženom stavljaju na teret i zatražilo oslobađajuću presudu. Tužilaštvo je u odgovoru zatražilo da se zahtev odbije.

U postupku protiv Vojislava Šešelja, sudija Agius, vršilac dužnosti predsednika MKSJ je u prošli četvrtak imenovao Žalbeno veće koje će razmatrati žalbu optuženog, podnesenu 10. januara, na odluku kojom je naložen nastavak postupka.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, tokom pretresa u prošli petak, Veće je najavilo da je zahtev odbrane za privremeni prekid postupka kako bi se optuženi pripremio za svoje svedočenje delimično prihvaćen. Suđenje će biti privremeno prekinuto nakon završetka svedočenja poslednjeg svedoka odbrane do 3. marta, kada će početi svedočenje optuženog. Tužilaštvo je tokom tog pretresa takođe najavilo da će zatražiti da izvede dokaze u postupku pobijanja i dobilo rok do 4. marta da podnese taj zahtev.

U predmetu Karadžić o logoru Omarska, gde je bio vođa smene obezbeđenje tokom relevantnog perioda, svedoči svedok Momčilo Gruban. On je 238. svedok odbrane.

Pitanja:

Pitanja nije bilo.