Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 26. 02. 2014.

Vreme: 12:30 časova


Sekretarijat i Sudska veća:


Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Nakon što je prošle sedmice zahtev odbrane za izricanje oslobađajuće presude odbijen, Pretresno veće u predmetu Hadžić je 20. februara 2014. naložilo je da izvođenje dokaza odbrane počne 24. juna 2014, pošto se održi konferencija pre početka izvođenja dokaza odbrane, koja je zakazana za 17. jun 2014. Tačno vreme i sudnica biće naknadno utvrđeni. 

U predmetu Lukić i Lukić, predsednik MMKS Teodor Meron imenovao je Žalbeno veće koje će razmotriti zahtev Milana Lukića za preispitivanje presude, koji je podnet 6. februara. Žalbeno veće će zasedati u sastavu sudija Meron, sudija Antonetti, sudija Sekule, sudija Agius i sudija Liu. Lukić je zatražio preispitivanje na osnovu četiri izjave svedoka koje navodno predstavljaju nove činjenice.

U predmetu Stanišić i Župljanin tročlana sudijska komisija koju je imenovao vršilac dužnosti predsednika MKSJ sudija Agius, u sastavu sudija Flugge, sudija Morrison i sudija Baird, odbacila je zahtev odbrane za izuzeće sudije Liua iz Veća koje razmatra Župljaninov zahtev za ukidanje prvostepene presude. Komisija je zaključila da odbrana nije pokazala "postojanje razumnog utiska pristrasnosti od strane sudije Liua sa stanovišta razumnog posmatrača" kao ni da sudija Liu, nakon što je prethodno uložio protivno mišljenje po pitanju izuzeća sudije Harhoffa, ne bi bio u stanju da nepristrasno reši po zahtevu za ukidanje prvostepene presude". Sudija Harhoff je bio član Pretresnog veća u predmetu Stanišić i Župjanin.

Na suđenju Ratku Mladiću u ponedeljak, 24. februara, tužilaštvo je podnelo obaveštenje o tome da je njihovo izvođenje dokaza protiv Ratka Mladića okončano. Podsećamo da je Pretresno veće prethodno naložilo da ulaganje podnesaka po zahtevu u skladu s pravilom 98bis počne ‘desetog radnog dana’ nakon zvaničnog završetka izvođenja dokaza tužilaštva.

Suđenje Karadžiću zakazano je za sledeći ponedeljak, 3. mart, od 16:00 do 17:30 u sudnici 1, kojom prilikom će svedočiti poslednji svedok odbrane, KDZ-584. Pretresno veće je u ovom predmetu 20. februara 2014. izdalo nalog o rasporedu kojim je najavljeno da će izvođenje dokaza odbrane biti zvanično završeno dana kada Veće izda poslednju odluku u vezi s dokaznim predmetima.


Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.