Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 2. 04. 2014.

Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Pretresno veće je 21. marta 2014. odbilo zahtev tužilaštva za odobrenje da izvede dokaze u postupku pobijanja na suđenju Radovanu Karadžiću. Veće je istaklo da se dokazi u postupku pobijanja moraju odnositi na neko značajno pitanje koje direktno proizlazi iz dokaza odbrane, a koje se realno nije moglo očekivati. Nadalje, činjenica da optuženi osporava tačnost jedne ili više činjenica o kojima je već presuđeno tužilaštvu ne daje, sama po sebi, pravo na izvođenje dokaza u postupku pobijanja. Veće je takođe dostavilo detaljno obrazloženje o tome zašto je zahtev odbijen u vezi sa svakim od predloženih 14 svedoka.

Pored toga, u predmetu Karadžić, Veće je stranama u postupku naložilo da podnesu svoje završne podneske do 29. avgusta 2014. U istom nalogu Veće je napomenulo da će iznošenje završnih reči u ovom predmetu početi 29. septembra 2014.

                  

Na suđenju Ratku Mladiću, Veće je naložilo da se izvođenje dokaza odbrane, ako ga bude, odvija pet dana u sedmici, i njegov početak je zakazan za 13. maj. Ovaj nalog je izdat nakon što je Veće dobilo medicinske izveštaje podnesene na poverljivoj osnovi ranije ove godine, i nakon toga saslušalo argumente strana u postupku. Dvojica lekara specijalista su zaključila, između ostalog, da bi "odugovlačenje ili produženje trajanja suđenja bilo štetno po Mladićevo zdravlje". 

Veće je takođe naložilo Sekretarijatu da od sada pa nadalje organizuje periodične medicinske preglede optuženog svaka četiri meseca. Suđenje će biti vođeno od 9:30 do 14:15 časova sa po tri pauze u trajanju od 20 minuta.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama. Statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Popović i drugi zakazana je za sutra, četvrtak, 3. april u 11:00 časova u sudnici I.

Pretresi na suđenju Goranu Hadžiću zakazani su za sledeću sedmicu, 8. i eventualno 9. april od 9:00 do 14:00 časova u sudnici I kako bi se saslušalo svedočenje svedoka tužilaštva GH-002, koji prethodno nije bio dostupan. Izvođenje dokaza tužilaštva je inače već završeno. Početak izvođenja dokaza odbrane zakazan je za 24. jun.

Na kraju, Outreach program Međunarodnog suda u saradnji s Ambasadom Holandije u Bosni i Hercegovini je danas primio grupu od 45 studenata i profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina. Tokom ove dvodnevne posete budući pravnici će kroz sastanke sa tužiocem, sudijama i drugim službenicima saznati više o radu Međunarodnog suda i njegovim dostignućima.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.