Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 16.07.2014
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Dobrodošli opet na Međunarodni sud. Prvo ću se osvrnuti na nekoliko odluka koje su donesene tokom letnje pauze u radu Suda.

 

U postupku protiv Ratka Mladića Žalbeno veće je 24. jula odbacilo interlokutornu žalbu koju je odbrana podnela na poverljivoj osnovi kojom je osporena odluka Pretresnog veća po zahtevu u skladu s pravilom 98bis u vezi s tačkama 1 i 2, koje se odnose na genocid. Žalbeno veće je u svojoj odluci navelo da na osnovu ukupnih dokaza predočenih u vezi s ove dve tačke ”Pretresno veće nije pogrešilo kada je utvrdilo da bi neki razuman presuditelj o činjenicama mogao zaključiti da je, ako bi im se pridala maksimalna težina, izvedeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je Mladić imao genocidnu nameru”.

 

Takođe na suđenju Mladiću, sudija Orie je tokom pretresa u ponedeljak najavio da će se od sada suđenje voditi četiri dana u sedmici. Ovaj novi raspored će stupiti na snagu ove sedmice i u petak neće biti pretresa.

 

Na suđenju Radovanu Karadžiću sudija MMKS Vagn Joensen je 22. avgusta odbacio kao irelevantan Karadžićev zahtev od 19. maja za imenovanje jednog sudije koji bi razmotrio imenovanje amicus curiae tužioca da istraži pitanje da li su zaposleni u Tužilaštvu ometali sprovođenje pravde time što je Tužilaštvo prekršilo svoju obavezu obelodanjivanja materijala. Sudija Joensen se složio s odlukom Pretresnog veća u kojoj je ono utvrdilo da, iako je dokazano da je Tužilaštvo prekršilo svoju obavezu obelodanjivanja materijala odbrani, “taj prekršaj Tužilaštva nije počinjen u zloj nameri”, te je stoga smatralo da nema razloga za zaključak da je Tužilaštvo počinilo nepoštovanje suda.

 

U predmetu Prlić i drugi, sva petorica optuženih su podneli najave žalbe na Presudu Pretresnog veća od 29. maja 2013. Prema nalogu predžalbenog sudije Merona od 22. avgusta 2014, svi žalioci imaju rok za podnošenje žalbenih podnesaka najkasnije do 4. novembra 2014.

 

Žalbeno veće u predmetu Stanišić i Župljanin je 24. jula 2014. odbacilo zahtev Stanišićeve odbrane kojim je od Žalbenog veća zatraženo da preispita svoju raniju odluku kojom je odbačen zahtev za poništavanje postupka zbog zaključka o pristrasnosti sudije Harhoffa u predmetu Šešelj. Veće je zaključilo da Stanišić nije dokazao da je u njihovoj odluci postojala “jasna greška u donošenju zaključaka ili da posebne okolnosti opravdavaju preispitivanje osporene odluke kako bi se izbegla nepravda”.

 

Nalogom koji je juče postao javan, sudija Theodor Meron je u svojstvu predsednika MMKS naložio prebacivanje Nebojše Pavkovića u Finsku na izdržavanje ostatka kazne od 22 godine zatvora. Osuđeno lice je u međuvremenu prebačeno.

 

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama. Suđenja Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću nastavljena su ove sedmice nakon letnje pauze u radu suda. Oba suđenja se nastavljaju ove i sledeće sedmice prema rasporedu.

 

Na suđenju Ratku Mladiću, Veće trenutno sluša svedočenje Velimira Dunjića, bivšeg oficira Vojske Republike Srpske na području Sarajeva.

 

Na suđenju Goranu Hadžiću, optuženi nastavlja da svedoči u svoju odbranu. Trenutno ga unakrsno ispituje Tužilaštvo i on je prvi svedok odbrane u ovom predmetu.

 

Na kraju, najnoviji dokumentarni film u produkciji Outreach programa “Njihovim očima: svjedoci pravde”, koji prikazuje ključnu ulogu koju imaju žrtve i svedoci u krivičnom gonjenju za zločine počinjene tokom devedesetih godina XX veka na teritoriji bivše Jugoslavije, postavljen je na YouTube kanal Međunarodnog suda.

 
Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.