PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM

 

 

U sastavu:                  sudac Almiro Rodrigues, predsjedavajući

                                    sudac Fouad Riad

                                    sutkinja Patricia Wald

                                   

Tajnik:                       g. Hans Holthuis

 

Odluka od:                 31. srpnja 2001.

 

 

 

 

TU@ITELJ

 

protiv

 

RAHIMA ADEMIJA

 

 

 

____________________________________________________________________

 

NALOG ZA IMENOVANJE PREDRASPRAVNOG SUCA

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Tu`iteljstvo:

Obrana:

gđa Carla del Ponte

g. Čedo Prodanović

 


RASPRAVNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

 

U SKLADU s člankom 20 Statuta i Pravilom 65 ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

 

OVIME IMENUJE suca Almira Rodriguesa, predsjedavajućeg suca ovog Vijeća, predraspravnim sucem.

 

Sastavljeno na engleskom.

 

 

/potpis na izvorniku/

 

Almiro Rodrigues,

 

predsjedavajući Raspravnog vijeća

 

 

Dana 31. srpnja 2001.

 

U Den Haagu,

 

Nizozemska

 

 

 

[pe~at Me|unarodnog suda]