PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Sudac : g. Claude Jorda, predsjednik

Tajnik: g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. srpnja 2001.

TUŽITELJ
protiv
RAHIMA ADEMIJA


NALOG PREDSJEDNIKA O DODJELI PREDMETA
RASPRAVNOM VIJEĆU

Tužiteljstvo:

Graham T. Blewitt

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

NA TEMELJU pravila 62 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

BUDUĆI DA je optuženi Rahim Ademi 25. srpnja 2001. dobrovoljno došao u sjedište Međunarodnog suda,

BUDUĆI DA pravilo 62 Pravilnika propisuje da će ”[n]akon transfera optuženika do sjedišta Suda, predsjednik [...] odmah dodijeliti njegov predmet jednom od raspravnih vijeća” i da će “[o]ptuženik [...] bez odlaganja biti doveden pred raspravno vijeće ili suca tog raspravnog vijeća […]“,

IZ TIH RAZLOGA,

DODJELJUJEM predmet IT-01-46-I Raspravnom vijeću I u sljedećem sastavu:

sudac Almiro Rodrigues (predsjedavajući)

sudac Fouad Riad

sutkinja Patricia Wald

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je francuska verzija mjerodavna.

 

/potpis na izvorniku/

 

Claude Jorda,

 

predsjednik

Dana 25. srpnja 2001.

 

U Den Haagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]