PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudac Almiro Simões Rodrigues, predsjedavajući
sudac Fouad Riad
sutkinja Patricia Wald

Tajnik: g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. srpnja 2001.

TUŽITELJ

protiv

RAHIMA ADEMIJA


NALOG ZA PRITVOR


Tužiteljstvo:

Obrana:

gđa Carla del Ponte

g. Čedo Prodanović


RASPRAVNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

NA TEMELJU pravila 64 Pravilnika o postupku i dokazima,

BUDUĆI DA je sudac Fouad Riad potvrdio optužnicu 21. svibnja 2001.,

BUDUĆI DA je Rahim Ademi 25. srpnja 2001. prebačen na Međunarodni sud,

BUDUĆI DA je prvo pojavljivanje Rahima Ademija zakazano za 26. srpnja 2001.,

OVIME NALAŽE da se Rahim Ademi stavi u pritvor i zadužuje upravitelja Pritvorske jedinice Ujedinjenih naroda u Hagu da optuženika zadrži u pritvoru do daljnjeg naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je francuska verzija mjerodavna.

 

/potpis na izvorniku/

 

Almiro Rodrigues,

 

predsjedavajući Raspravnog vijeća

Dana 25. srpnja 2001.

 

U Den Haagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]