PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudac Almiro Simões Rodrigues, predsjedavajući
sudac Fouad Riad
sutkinja Patricia Wald

Tajnik: g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. srpnja 2001.

TUŽITELJ
protiv
RAHIMA ADEMIJA


NALOG O RASPOREDU

Tužiteljstvo:

Obrana:

gđa Carla del Ponte

g. Čedo Prodanović

RASPRAVNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

BUDUĆI DA je Rahim Ademi 25. srpnja 2001. prebačen na Međunarodni sud,

ODREĐUJE da se prvo pojavljivanje optuženika održi 26. srpnja 2001. u 14:30 sati.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je francuska verzija mjerodavna.

 

/potpis na izvorniku/

 

Almiro Rodrigues,

 

redsjedavajući Raspravnog vijeća

Dana 25. srpnja 2001.

 

U Den Haagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]