PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM

U sastavu :

sudac Almiro Simões Rodrigues, predsjedavajući
sudac Fouad Riad
sutkinja Patricia Wald

Tajnik: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. srpnja 2001.

TUŽITELJ
protiv
RAHIMA ADEMIJA


NALOG KOJIM SE DOZVOLJAVA FOTOGRAFIRANJE

Tužiteljstvo:

Obrana:

gđa Carla Del Ponte

g. Čedo Prodanović


RASPRAVNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RAZMOTRIVŠI zahtjev pojedinih predstavnika tiska,

U SKLADU s pravilom 81(D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

NALAŽE da se do daljnjih naloga ovog Raspravnog vijeća dvojici imenovanih fotoreportera dozvoljava fotografiranje na početku svih rasprava u ovom predmetu, sukladno uputama Tajništva i šefa službe sigurnosti Međunarodnog suda.

POTVRĐUJE da su za danas, za prvo pojavljivanje optuženika, određena tri ovlaštena fotoreportera, osim ako Sekretarijat ne procijeni da je potrebno uvesti dodatne sigurnosne mjere.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je francuska verzija mjerodavna.

 

/potpis na izvorniku/

 

Almiro Rodrigues

 

Predsjedavajući Raspravnog vijeća

Dana 26. srpnja 2001.,

 

U Den Haagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]