PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM

U sastavu :

sudac Almiro Simões Rodrigues, predsjedavajući
sudac Fouad Riad

sutkinja Patricia Wald

Tajnik: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. srpnja 2001.

TUŽITELJ
protiv
RAHIMA ADEMIJA


NALOG KOJIM SE DOZVOLJAVA OBJAVLJIVANJE
AUDIO-VIZUALNIH SNIMAKA RASPRAVA


Tužiteljstvo:

Obrana:

gđa Carla Del Ponte

g. Čedo Prodanović

RASPRAVNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RAZMOTRIVŠI zahtjev pojedinih predstavnika tiska,

U SKLADU s pravilom 81(D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

NALAŽE da se do daljnje odluke ovog Raspravnog vijeća audio-vizualne snimke svih rasprava u ovom predmetu, u obliku u kojem ih dostavi Tajništvo Međunarodnog suda, mogu davati na uvid medijima.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je francuska verzija mjerodavna.

 

/potpis na izvorniku/

 

Almiro Rodrigues

 

Predsjedavajući Raspravnog vijeća

Dana 26. srpnja 2001.,

 

U Den Haagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]