PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudac Liu Daqun, predsjedavajući
sudac Mohamed El Abbassi Elmahdi
sudac Alphonsus Martinus Maria Orie

Tajnik: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. prosinca 2001.

TUŽITELJ
protiv
RAHIMA ADEMIJA


NALOG ZA IMENOVANJE PREDRASPRAVNOG SUCA


Tužiteljstvo:

Obrana:

g. Mark Ierace

g. Čedo Prodanović


RASPRAVNO VIJEĆE I (u daljnjem tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

U SKLADU s člankom 20 Statuta i pravilom 65 ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIME IMENUJE suca Liua Daquna, predsjedavajućeg suca ovog Vijeća, predraspravnim sucem.

Sastavljeno na engleskom.

 

/potpis na izvorniku/

 

Liu Daqun

 

predsjedavajući sudac

Dana 3. prosinca 2001.

 

U Den Haagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]