PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudac Liu Daqun, predsjedavajući
sudac Mohamed El Abbassi El Mahdi
sudac Alphonsus Orie

Tajnik: g. Hans Holthuis

Odluka od: 21. siječnja 2002.

TUŽITELJ
protiv
RAHIMA ADEMIJA


NALOG KOJIM SE ZAKAZUJE RASPRAVA O ZAHTJEVU OPTUŽENIKA ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU


Tužiteljstvo:

Obrana:

g. Mark Ierace

g. Čedo Prodanović


RASPRAVNO VIJEĆE I (u daljnjem tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

U SKLADU s člankom 20 i 21 Statuta i pravilom 65 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

RJEŠAVAJUĆI po Zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu koji je optuženik podnio 14. prosinca 2001. (u daljnjem tekstu: zahtjev);

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zahtjevu obrane za privremeno puštanje na slobodu, koju je 21. prosinca 2001. donio sudac Međunarodnog suda, a kojom se nalaže da se zahtjev dostavi Raspravnom vijeću koje postupa u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU odgovor optužbe na taj zahtjev, koji je zaveden 21. prosinca 2001. i u kojem se optužba protivi zahtjevu;

PRIMIVŠI NA ZNANJE pismo koje je poslalo Veleposlanstvo Republike Hrvatske, u prilogu kojeg se nalazi pismo potpisano od strane dr. Gorana Granića koje je priloženo i samom zahtjevu kao Prilog “B”;

RJEŠAVAJUĆI PO “Zahtjevu obrane za održavanje rasprave uz nazočnost predstavnika Vlade Republike Hrvatske”, koji je podnesen 8. siječnja 2002.,

NALAŽE kako slijedi:

- zahtjev će se razmotriti na raspravi koja će se održati u petak, 1. veljače 2002. u 14:30 sati, u sudnici koju odredi Tajništvo;

- zahtijeva se nazočnost optuženog;

- predstavnik Republike Hrvatske će imati pravo prisustvovati raspravi i sudjelovati u njoj na način i u vrijeme koje Raspravno vijeće smatra prikladnim.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se mjerodavnom smatra engleska verzija.

Dana 21. siječnja 2002.

 

U Den Haagu, Nizozemska

 
 

/potpis na izvorniku/

 

Liu Daqun

 

predsjedavajući sudac

[pečat Međunarodnog suda]