PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM I

Sudac: g. Amin El Mahdi, predraspravni sudac

Tajnik: g. Hans Holthuis

Nalog od: 12. svibnja 2003.

TUŽITELJ
protiv
Rahima ADEMIJA


NALOG O RASPOREDU PREDAVANJA PREDRASPRAVNIH PODNESAKA


Tužiteljstvo:
g. Anura Meddegoda

Obrana optuženog:
g. Čedo Prodanović

JA, LIU DAQUN, sudac u Raspravnom vijeću I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU odluku predsjedavajućeg suca Raspravnog vijeća I od 3. prosinca 2001. kojom me imenuje za predraspravnog suca u predmetu Tužilac protiv Rahima Ademija (dalje u tekstu: optuženi),

IMAJUĆI U VIDU dogovor koji je postignut na sastanku između višeg pravnika i strana održanom 17. decembra 2002. u skladu s pravilom 71bis(A) i pravilom 65ter(E) i (F) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

NA OSNOVU pravila 65ter Pravilnika,

OVIM NALAŽE

(a) Tužiteljstvu da u ponedjeljak 2. lipnja 2003. preda konačnu verziju svog predraspravnog podneska, koja će sadržavati popis svjedoka koje tužitelj namjerava pozvati i popis dokaznih predmeta koje tužitelj namjerava ponuditi na raspravi, (b) obrani da u utorak 1. srpnja 2003. godine preda konačnu verziju svog predraspravnog podneska.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

 

/potpis na izvorniku/

 

Liu Daqun, predraspravni sudac

Dana 12. svibnja 2003.,

 

U Den Haagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]