PRED POSEBNO IMENOVANIM RASPRAVNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudac Alphons Orie, predsjedavajući
sudac O-Gon Kwon
sudac Kevin Parker

Tajnik: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. studenoga 2004.

TUŽITELJICA
protiv
RAHIMA ADEMIJA
i
MIRKA NORCA


NALOG ZA DOSTAVLJANJE DALJNJIH PODNESAKA U VEZI S TEŽINOM ZLOČINA I NIVOOM ODGOVORNOSTI OPTUŽENIH

Tužiteljstvo:
Carla Del Ponte

Zastupnici optuženih:
Čedo Prodanović za Rahima Ademija
Željko Olujić za Mirka Norca

OVO RASPRAVNO VIJEĆE (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev tužiteljice na osnovu pravila 11 bis" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je podnijet 2. rujna 2004. i u kojem optužba traži da raspravno vijeće izda nalog za ustupanje predmeta hrvatskim vlastima, s tim da im se prethodno pruži prilika da se u vezi sa Zahtjevom i uvjetima ustupanja predmeta protiv Rahima Ademija i Mirka Norca izjasne;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Mirka Norca na zahtjev optužbe na osnovu pravila 11 bis", koji je podnijet 14. rujna 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da nije primljen odgovor na Zahtjev od strane obrane Rahima Ademija;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se imenuje raspravno vijeće koje će odlučiti o tome da li optužnicu treba proslijediti drugom sudu na osnovu pravila 11 bis", koji je izdat 7. rujna 2004. i kojim je predsjednik imenovao ovo Vijeće kako bi odlučilo da li predmet protiv Rahima Ademija i Mirka Norca treba ustupiti hrvatskim vlastima shodno pravilu 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU da su krivična djela za koja se tereti u optužnici navodno počinjena na teritoriju Hrvatske i da bi ustupanje koje je predmet ovog Zahtjeva potpadalo pod pravilo 11 bis (A) (i) Pravilnika; da je, stoga, ispunjen uvjet propisan pravilom 11 bis (A);

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 11 bis (C) Pravilnika predviđa da [će] "pri donošenju odluke o ustupanju predmeta kako je predviđeno stavom (A) Raspravno vijeće [...], sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti 1534 (2004), imati u vidu težinu krivičnih djela kojima se optuženi tereti i nivo odgovornosti optuženog";

IMAJUĆI U VIDU da je u Rezoluciji Vijeća sigurnosti 1534 (2004) riječ o "ustupanju predmeta koji se odnose na optužene srednjeg i nižeg ranga nadležnim nacionalnim pravosudnim organima";[1]

IMAJUĆI U VIDU da je Vijeće sigurnosti preporučilo MKSJ-u da se usredotoči na "krivično gonjenje i suđenje najvišim vođama koje se sumnjiči da su najodgovorniji za zločine u okviru nadležnosti MKSJ-a, dok će suđenja onih manje odgovornih biti [prebačena] na odgovarajuće nadležne nacionalne sudove";[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužnica tereti dvojicu optuženih u dvije točke za zločine protiv čovječnosti, uključujući progon i ubojstvo, te u tri točke za kršenje zakona i običaja ratovanja, uključujući ubojstvo, pljačkanje privatne imovine i bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u prilog optužbama protiv optuženih navodi protupravno lišavanje života 29 lokalnih srpskih civila, protupravno lišavanje života pet srpskih vojnika, okrutno i nečovječno postupanje s pet osoba, te uništavanje 164 kuće i 148 staja; da su ta krivična djela navedena samo kao ilustracija i da ne odražavaju nužno točno obim krivičnih djela kojima optužba tereti optužene;[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optužene tereti po svim vidovima odgovornosti navedenim u članu 7(1) Statuta, kao i članu 7(3) Statuta; da iz samog čitanja optužnice ne mora biti očigledno koja se točno uloga ili nivo odgovornosti pripisuje optuženima u počinjenju krivičnih djela kojima se terete;

IMAJUĆI U VIDU da se ni optužba ni obrana nisu u svojim podnescima iscrpno bavile težinom krivičnih djela kojima se optuženi u ovom predmetu terete niti nivoom njihove odgovornosti, te da nisu ponudile svoju interpretaciju ta dva koncepta u kontekstu pravila 11 bis;

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi Vijeću bili korisni podnesci u vezi s tim pitanjima, uključujući i pitanje da li se nivo odgovornosti odnosi na ulogu optuženih u počinjenju krivičnih djela kojima se terete ili na njihov položaj i rang u civilnoj odnosno vojnoj hijerarhiji, ili, pak, na oboje, te pitanje da li postoji neko konkretno pitanje u vezi s težinom krivičnih djela kojima se optuženi terete ili nivoom njihove odgovornosti kojima se, pri primjeni pravila 11 bis u ovom predmetu, treba pridati posebna težina;

IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA,

NA OSNOVU pravila 11 bis Pravilnika,

NALAŽE stranama da do 10. studenoga 2004. dostave daljnje podneske u vezi s naznačenim pitanjima.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je mjerodavna engleska verzija.

Dana 3. studenoga 2004.
U Den Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Alphons Orie, predsjedavajući sudac

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Dokument UN-a S/RES/1534 (2004), par. 6.

[2] Dokument UN-a S/RES/1503 (2003).

[3] U vezi s tim, Vijeće ima u vidu da optužnica protiv Janka Bobetka, kojeg se teretilo za krivična djela počinjena tijekom iste operacije, navodi da je protupravno lišeno života najmanje 100 Srba (Tužiteljica protiv Janka Bobetka, Optužnica, predmet br. IT-02-62, par. 27-28).