PRED PREDSJEDAVAJUĆIM SUCEM PRETRESNOG VIJEĆA I

Rješava: sudac Liu Daqun, predsjedavajući

Tajnik: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. lipnja 2004.

TUŽITELJICA
protiv
Mirka Norca


NALOG O IMENOVANJU PRETPRETRSENOG SUCA

Tužiteljstvo:
g. Mark Ierace

Branilac optuženog:
nepoznat

JA, sudac Liu Daqun, predsjedavajući sudac Pretresnog vijeća I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

UZIMAJUĆI U OBZIR "Nalog o dodjeli predmeta Pretresnom vijeću", koji je predsjednik Međunarodnog suda izdao 23. lipnja 2004. i kojim se predmet br. IT-04-76-I, Tužiteljica protiv Mirka Norca, dodjeljuje Pretresnom vijeću I, u sastavu sudac Liu Daqun, sudac Amin El Mahdi i sudac Alphons Orie;

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe članka 21 (4) (c) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut), koje optuženom jamče pravo na suđenje bez nepotrebnog odgađanja i članka 20 (1) Statuta, koji osigurava pravo na pravično i ekspeditivno suđenje;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde i ekspeditivnog suđenja da imenuje pretpretresnog suca koji će biti zadužen za pretpretresna pitanja u ime Pretresnog vijeća;

U SKLADU S pravilom 65ter (A) Pravilnika;

OVIM imenujem sebe za predpretresnog suca u tom predmetu.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 28. lipnja 2004.  
U Den Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudac Liu Daqun,
  pretpretresni sudac, Pretresno vijeće I

[pečat Međunarodnog suda]