PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudac Liu Daquin, predsjedavajući
sudac Amin El Mahdi
sudac Alphons Orie

Tajnik: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. lipnja 2004.

TUŽITELJICA
protiv
Mirka Norca


NALOG O RASPOREDU ZA PRVO STUPANJE PRED SUD
I
ZAHTJEV ZA PRITVARANJE MIRKA NORCA I
NJEGOVU PREDAJU NIZOZEMSKOJ

Tužiteljstvo: Vlada Republike Hrvatske:
g. Mark Ierace Ambasada Republike Hrvatske
g. Anura Meddegoda Den Haag,
  Nizozemska

Branilac optuženog:
nepoznat

PRETRESNO VIJEĆE I, (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je tužiteljica 11. svibnja 2004. izdala optužnicu protiv g. Mirka Norca (dalje u tekstu: optuženi);

IMAJUĆI U VIDU nalog predsjednika od 11. svibnja 2004. kojim se sudac Liu Daqun određuje da pregleda optužnicu izdanu protiv optuženog;

IMAJUĆI U VIDU odluku Kolegija od 20. svibnja 2004. donijetu u skladu s pravilom 28 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), da sudac pregleda optužnicu;

IMAJUĆI U VIDU odluku suca Liu Daquna od 22. svibnja 2004. kojom se potvrđuje optužnica u skladu s pravilom 47 (E) i (F) Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU nalog predsjednika od 24. lipnja 2004. kojim se predmet protiv optuženog (dalje u tekstu: Tužiteljica protiv Mirka Norca, IT-04-76-I) dodjeljuje Pretresnom vijeću I, koje će zasijedati u sastavu sudac Liu Daqun, sudac Amin El Mahdi i sudac Alphons Orie;

IMAJUĆI U VIDU da po dostavi optužnice za prihvaćanje i potvrdu, tužiteljica nije predala zahtjev da se izda nalog za hapšenje niti nalog za predaju zbog toga što se optuženi već nalazi u pritvoru u Republici Hrvatskoj, gdje trenutno izdržava kaznu koju mu je izrekao hrvatski žalbeni sud za zločine na koje se optužnica tužiteljice ne odnosi;

IMAJUĆI U VIDU da je, prema informacijama koje je Vijeću dostavio tajnik, optužnica dostavljena vladi Republike Hrvatske u ponedjeljak, 7. lipnja 2004. te da su je nakon toga hrvatski organi vlasti dostavili optuženom u srijedu, 9. lipnja 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR obavezu Vijeća iz paragrafa 3 članka 20 Statuta prema kojoj se ono mora uvjeriti da se poštivaju prava optuženog, potvrditi da optuženi razumije optužnicu i uputiti optuženog da se izjasni o krivici;

NALAZEĆI da će se, u skladu s člankom 20 Statuta i pravilima 62 Pravilnika, zbog gore navedenih razloga optuženi pozvati da se izjasni o krivici u pogledu optužbi za koje ga tereti optužnica;

IMAJUĆI U VIDU da će Međunarodni sud za svrhe prvog stupanja pred Sud optuženog pritvoriti;

IMAJUĆI U VIDU da je tužiteljica svojim zahtjevom od 24. lipnja 2004. zatražila da se opozove zahtjev Vijeća za prvo stupanje pred Sud (dalje u tekstu: Zahtjev protiv prvog stupanja pred Sud);

IMAJUĆI U VIDU odluku Vijeća od 30. lipnja 2004. kojom se odbacuje Zahtjev protiv prvog stupanja pred Sud;

U SKLADU S člankom 20 Statuta i pravilima 54 i 62 Pravilnika,

OVIM ZAKAZUJE da se u četvrtak, 8. srpnja 2004. u 16:00 sati u sudnici I održi rasprava kako bi se optuženom omogućilo da se izjasni o krivici u pogledu optužbi koje je protiv njega podigao ovaj Međunarodni sud;

TRAŽI od vlade Hrvatske da u ime Međunarodnog suda 8. srpnja 2004. pritvori optuženog i zajamči da ga se istoga dana otprati do zračne luke Schipol u Nizozemskoj i preda tamošnjim nizozemskim organima vlasti; i

TRAŽI od vlade Kraljevine Nizozemske da optuženog pritvori nakon što ga preuzme od hrvatskih organa vlasti na zračnoj luci Schipol i odmah ga prebaci u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih naroda u Den Haagu; te

NALAŽE tajniku da osigura da optuženi ima odgovarajućeg pravnog zastupnika i da bude prisutan na zakazanoj gore spomenutoj raspravi.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 30. lipnja 2004.  
U Den Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudac Liu Daqun, predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]