PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rešava: gđa Florence Ndepele Mwachande Mumba, sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
MILANA BABIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU ZA PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE NAJAVE ŽALBE

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Peter Michael Mueller i g. Robert Fogelnest

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, sudija Žalbenog veća Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU presudu koju je 29. juna 2004. donelo Pretresno veće (u daljem tekstu: Prvostepena presuda);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o imenovanju predžalbenog sudije", izdat 27. jula 2004;

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu na osnovu pravila 127 za produženje roka za podnošenje najave žalbe", koji je 16. jula 2004. podneo branilac Milana Babića (u daljem tekstu: Zahtev), kojim žalilac traži da se rok za podnošenje najave žalbe produži na trideset dana od završetka prevođenja Prvostepene presude na jezik koji optuženi razume;

IMAJUĆI U VIDU da je Tužilaštvo izjavilo da, u principu, nema prigovora;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u skladu sa pravilom 108 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), strana u postupku mora "u roku od trideset dana od dana izricanja presude podneti najavu žalbe u kojoj će navesti žalbene osnove", a to je u ovom predmetu 28. jul 2004;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se, na osnovu pravila 127(A)(i) i (B) Pravilnika, rok za podnošenje najave žalbe može produžiti ako se za to iznesu dovoljni razlozi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u Statutu i Pravilniku ne pravi nikakva razlika između žalbe na presudu o kazni zasnovane na potvrdnom izjašnjavanju o krivici i žalbe na prvostepenu presudu koja nije zasnovana na potvrdnom izjašnjavanju o krivici;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde da se žaliocu ostavi dovoljno vremena da pročita presudu o kazni na jeziku koji razume i da se, pre podnošenja najave žalbe u skladu sa pravilom 108 Pravilnika, posavetuje s braniocem i da to predstavlja "dovoljan razlog" u smislu pravila 127 Pravilnika;

UZIMAJUĆI U OBZIR, MEĐUTIM, da u slučaju presude na osnovu potvrdnog izjašnjavanja o krivici u žalbenom postupku ne bi trebalo biti krupnijih spornih pitanja i da traženo produženje roka od trideset dana izgleda predugo u kontekstu ovog predmeta i činjenice da se branioci u ovom postupku služe engleskim jezikom, te mogu započeti pripreme najave žalbe i posavetovati se sa žaliocem i pre toga;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM delimično ODOBRAVAM Zahtev; i

NALAŽEM žaliocu da najavu žalbe podnese najkasnije 17 dana nakon zavođenja prevoda Prvostepene presude na bosanski/hrvatski/srpski jezik.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija merodavna.

Dana 28. jula 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  /potpis na originalu/
  sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba,
  predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]