PRED ŽALBENIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsedavajuća
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
MILANA BABIĆA


NALOG O IMENOVANJU PREDŽALBENOG SUDIJE

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Peter Michael Mueller i g. Robert Fogelnest

JA, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, sudija Žalbenog veća Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU presudu koju je Pretresno veće donelo 29. juna 2004;

IMAJUĆI U VIDU da sam, na osnovu pravila 22(B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), izabrana za predsedavajućeg sudiju Žalbenog veća u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU da pravila 65 ter i 107 Pravilnika ovlašćuju predsedavajućeg sudiju Žalbenog veća da odredi jednog člana Žalbenog veća da vodi predžalbeni postupak (u daljem tekstu: predžalbeni sudija);

Žalbeno veće je odredilo mene da kao predžalbeni sudija vodim predžalbeni postupak u ovom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

Dana 28. jula 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
   
  /potpis na originalu/
  Florence Ndepele Mwachande Mumba,
  predsedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]