PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: sudija Theodor Meron, predsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MILANA BABIĆA


NALOG KOJIM SE PREDMET DODELJUJE PRETRESNOM VEĆU

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte

Ja, THEODOR MERON predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Nalog o uručenju optužnice, koji je 17. novembra 2003. izdao sudija koji potvrđuje optužnicu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da me je sekretar obavestio o tome da je optuženom danas uručena optužnica; i

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 62 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: pravilo 62) predviđa, između ostalog, da će "[n]akon dovođenja optuženog u sedište Suda, predsednik ... odmah dodeliti njegov predmet jednom od pretresnih veća" te da će "[o]ptuženi ... bez odlaganja biti doveden pred pretresno veće ili sudiju tog pretresnog veća gde će biti formalno optužen";

OVIM DODELJUJEM predmet br. IT-03-72-I, Tužilac protiv Milana Babića Pretresnom veću I, u sledećem sastavu:

sudija Liu Daqun

sudija Amin El Mahdi

sudija Alphons Orie; i

TRAŽIM da Pretresno veće I izda nalog kojim će, na osnovu pravila 62, zakazati prvo stupanje optuženog pred sud.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

Dana 26. novembra 2003. /potpis na originalu/
U Hagu, sudija Theodor Meron,
Holandija predsednik

[pečat Međunarodnog suda]