PRED PRETPRETRESNIM VIJEĆEM

Rešava: sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 19. januar 2004.

TUŽILAC
protiv
MILAN BABIĆ


NALOG O RASPOREDU ZA NOVO STUPANJE PRED SUD


Tužilaštvo:
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff

Odbrana:
g. Peter Michael Müller

Ja, Amin El Mahdi, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da se 26. novembra 2003. optuženi Milan Babić (u daljem tekstu: optuženi) dobrovoljno predao Međunarodnom sudu.;

IMAJUĆI U VIDU da se optuženi nije izjasnio o krivici prilikom prvog stupanja pred sud 26. novembra 2003,

NA OSNOVU pravila 62 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM ZAKAZUJEM novo ročište za izjašnjavanje optuženog Milana Babića o krivici, koje će se održati u sredu, 21. januara 2004. u sudnici I, sa početkom u 15:00 časova;

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

Dana 19. januara 2004.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
 

/potpis na originalu/

 

Amin El Mahdi,

 

pretpretresni sudija

   

[pečat Međunarodnog suda]