MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-65-PT

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 2. juna 2003.

TUŽILAC
protiv
ŽELJKA MEAKIĆA
MOMČILA GRUBANA
DUŠANA FUŠTARA
PREDRAGA BANOVIĆA
DUŠKA KNEŽEVIĆA


SPORAZUM O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI


Poverljivo
i
podneseno pod pečatom
(Ex parte za sve optužene sem za optuženog Predraga Banovića)

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
gđa Joanna Korner
gđa Sureta Chana

Branioci optuženog:
g. Jovan Babić
g. Thomas Rothpfeffer


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
ŽELJKA MEAKIĆA
MOMČILA GRUBANA
DUŠANA FUŠTARA
PREDRAGA BANOVIĆA
DUŠKA KNEŽEVIĆA

Predmet br. IT-02-65-PT


SPORAZUM O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI


I. Uvod

 1. Ovaj dokument je sporazum o izjašnjavanju o krivici (dalje u tekstu: Sporazum) između optuženog Predraga Banovića, koga zastupa njegov glavni branilac Jovan Babić, te tužioca Carle Del Ponte i višeg zastupnika optužbe Joanne Korner, koje zastupaju Tužilaštvo. Svrha ovog Sporazuma jeste da se utanače sve pojedinosti dogovorene između strana u vezi s prirodom ovog Sporazuma i moguće posledice potvrdnog izjašnjavanja o krivici g. Banovića, te da se Pretresnom veću pomogne da, shodno pravilu 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik, pravilo), osigura da izjašnjavanje o krivici bude dobrovoljno i dato s punim znanjem, te da bi se izložio činjenični osnov zločina i učešće optuženog u njemu.

 2. Ovim Sporazumom utanačuje se sledeće:

  II. Izjašnjavanje o krivici

 3. Predrag Banović je sporazuman da se izjasni krivim za zločin progona, kršenje člana 5(h) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut) na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi, kako je izloženo u tački 1 “Konsolidovane optužnice (Logori Omarska i Keraterm)”, u predmetu br. IT-02-65-PT (dalje u tekstu: Konsolidovana optužnica).

 4. Predrag Banović se na nedvosmislen način izjašnjava krivim po tački 1 Konsolidovane optužnice. On izjavljuje da razume karakter i obim svojih izjašnjenja. Prihvata punu odgovornost za svoje postupke (kako individualno, tako i u svojstvu učesnika u ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata) iznesene u Prilogu D Konsolidovane optužnice (s izuzetkom utanačenja iz paragrafa 14 niže u tekstu) i navedene u činjeničnom osnovu priloženom uz ovaj Sporazum kao Aneks 1.

 5. Potvrdno izjašnjenje o krivici Predraga Banovića obuhvata lišavanje života, premlaćivanje i držanje u nehumanim uslovima, uključujući ponižavanje, šikaniranje i psihičko zlostavljanje kojem su bili podvrgnuti bosanski Muslimani, bosanski Hrvati i drugi nesrbi u logoru Keraterm tokom vremena koje su u njemu proveli u zatvoreništvu. Potvrdnim izjašnjenjem o krivici Predraga Banovića po tački 1 Konsolidovane optužnice, kako je već navedeno, iscrpljena je sva krivična odgovornost kojom ga tereti Konsolidovana optužnica.

 6. Predrag Banović potvrđuje da ovaj Sporazum sklapa po svom slobodnom izboru i dobrovoljno, bez pretnji ili podsticaja da to učini.

  III. Obeležja krivičnih dela

 7. Predrag Banović je svestan toga da bi optužba, kako bi mogla da se utvrdi njegova krivica po tački 1 Konsolidovane optužnice, morala van razumne sumnje dokazati svaki od sledećih elemenata:

  1. da je u relevantnom vremenu i na relevantnim mestima postojao oružani sukob;

  2. da je u relevantnom vremenu i na relevantnim mestima postojao rasprostranjeni ili sistematski napad usmeren protiv civilnog stanovništva;

  3. da su postupci optuženog bili u vezi sa rasprostranjenim ili sistematskim napadom usmerenim protiv civilnog stanovništva;

  4. da je optuženi bio svestan šireg konteksta u kojem su se odvijali njegovi postupci;

  5. da je optuženi protiv žrtve ili populacije-žrtve počinio dela ili propuste kojima je prekršeno neko osnovno ili temeljno pravo;

  6. da je optuženi imao nameru da počini dotično kršenje;

  7. da je optuženi postupao na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi;

  8. da je optuženi postupao sa namerom sprovođenja diskriminacije.

  IV. Kazna

 8. Optužba i Predrag Banović uvažavaju da je odmeravanje kazne stvar isključivo Pretresnog veća. Predrag Banović je svestan toga da je najteža kazna koju mu Pretresno veće može izreći na osnovu potvrdnog izjašnjenja o krivici po tački 1 Konsolidovane optužnice kazna zatvora, uključujući i doživotni zatvor, shodno pravilu 101(A) Pravilnika.

 9. Što se tiče kazne koju treba izreći, optužba i Predrag Banović sporazumni su da će tužilac Pretresnom veću uputiti preporuku da se izrekne kazna od osam godina zatvora. Predrag Banović je svestan toga da ta preporuka nije obavezujuća za Pretresno veće i da će Pretresno veće u odmeravanju kazne za njega postupati prema svom slobodnom sudijskom uverenju.

 10. Predrag Banović je svestan toga da, shodno članu 24 Statuta i pravilu 101 Pravilnika, prilikom odmeravanja kazne Pretresno veće treba da uzme u obzir faktore kao što su težina krivičnog dela i lične prilike osuđene osobe. Pored toga, Pretresno veće u obzir uzima i faktore kao što su eventualne otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, uključujući i značajnu saradnju osuđene osobe sa tužiocem pre ili posle osuđujuće presude, opštu praksu izricanja zatvorskih kazni na sudovima bivše Jugoslavije, te vreme koje je po presudi suda bilo koje države osuđena osoba već provela na izdržavanju kazne za isto delo.

  V. Činjenični osnov

 11. U Aneksu 1 iznosi se činjenični osnov za utvrđivanje krivičnih dela opisanih u tački 1 Konsolidovane optužnice i učešća Predraga Banovića u njima. Predrag Banović je sa svojim glavnim braniocem, g. Babićem, proučio taj činjenični osnov i nedvosmisleno je saglasan sa u njemu iznetim tvrdnjama.

  VI. Poverljivi Aneks 2

 12. Poverljivi Aneks 2 u prilogu integralni je deo ovog Sporazuma.

  VII. Povlačenje incidenata navedenih u Prilogu

 13. Nakon što se Predrag Banović izjasni krivim po tački 1 Konsolidovane optužnice i nakon što mu bude izrečena osuđujuća presuda za dela iz te tačke, optužba će podneti predlog da se neopozivo povuku preostale tačke 2-5 Konsolidovane optužnice, te preostali incidenti iz Priloga D koji nisu navedeni u Aneksu 1 i krivična odgovornost kojom se on tereti u prilozima C i F.

 14. Tužilaštvo Predragu Banoviću nije dalo nikakva druga obećanja niti izjave kojim bi ga navelo da pristupi ovom Sporazumu.

  VIII. Odricanje od prava

 15. Predrag Banović je svestan toga da se svojim potvrdnim izjašnjavanjem o krivici odriče sledećih prava:

  1. prava da se izjasni da nije kriv i da od optužbe traži da navode iz Konsolidovane optužnice dokaže van razumne sumnje, na pravičnom i nepristrasnom javnom suđenju;

  2. prava da pripremi i na tom javnom suđenju iznese svoju odbranu kao odgovor na optužbe;

  3. prava da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja;

  4. prava da mu se sudi u njegovom prisustvu i da se na suđenju brani sam ili putem pravnog zastupnika po sopstvenom izboru;

  5. prava da na svom suđenju ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svedoci koji ga terete, kao i da se dovedu svedoci odbrane i na suđenju ispitaju u istim uslovima kao i svedoci koji ga terete;

  6. prava da ga se ne prisiljava da svedoči protiv sebe ili da prizna krivicu.

  Predrag Banović i optužba sporazumni su s tim da se potvrdnim izjašnjenjem o krivici optuženi ne odriče prava da ga u svakoj fazi postupka, do zaključenja svih faza postupka, zastupa branilac.

  IX. Izjava Predraga Banovića

 16. Meni, Predragu Banoviću, ovlašćeni prevodilac koji govori srpski u celosti je pročitao tekst ovog Sporazuma te Aneksa 1 i 2, kojim je u potpunosti izneseno sve što je utanačeno između strana, te sam sa svojim glavnim braniocem, Jovanom Babićem, pažljivo pregledao svaki njihov deo. Moj branilac, g. Babić, upoznao me je sa sledećim:

  1. sa pravima koja po međunarodnom pravu uživam;

  2. sa obeležjima krivičnih dela za koja se izjašnjavam krivim;

  3. sa mogućnostima odbrane kojima bih mogao da odgovorim na optužbe; i

  4. sa najvećom kaznom koja bi mogla da mi se izrekne ako se izjasnim krivim po tački 1 Konsolidovane optužnice, te sa posledicama sklapanja ovog Sporazuma.

 17. Nisu mi data nikakva obećanja ni podsticaji sem onih koji su sadržani u ovom Sporazumu. Nadalje, niko mi nije pretio niti me na bilo koji način prisiljavao da pristanem na ovaj Sporazum, koji sklapam slobodno i dobrovoljno, i pri zdravoj svesti. Razumem odredbe ovog Sporazuma i na svaku od njih dobrovoljno pristajem.

  Dana 2. juna 2003.  
    _________________
  Predrag Banović

  X. Izjava branioca

 18. Ja, Jovan Babić, glavni sam branilac Predraga Banovića. Pažljivo sam sa svojim klijentom pregledao svaki deo ovog Sporazuma i Aneksa 1 i 2. Nadalje, svog klijenta sam u potpunosti upoznao sa sledećim:

  1. sa njegovim pravima koja po međunarodnom pravu uživa;

  2. sa obeležjima krivičnih dela za koja se izjašnjava krivim;

  3. sa mogućnostima odbrane kojima bi mogao da odgovori na optužbe;

  4. sa najvećom mogućom kaznom koja bi mu se mogla izreći ako se izjasni krivim po tački 1 Konsolidovane optužnice, te sa posledicama sklapanja ovog Sporazuma.

 19. Koliko mi je poznato, moj klijent je pri zdravoj svesti i svoju odluku je doneo sa punim znanjem i dobrovoljno.

 20. Dana 2. juna 2003.

   
   

  _________________

   

  Jovan Babić

  XI. Drugi sporazumi

 21. Sem onih koji su izričito navedeni u ovom Sporazumu, ne postoje nikakva druga obećanja, dogovori ili sporazumi između Tužilaštva i Predraga Banovića, odnosno njegovog glavnog branioca Jovana Babića.

 22. ___________________________

  ________________________

  Predrag Banović

  Carla Del Ponte,

   

  tužilac

     
     
     

  ___________________________

  _________________________

  Jovan Babić,

  Joanna Korner,

  glavni branilac Predraga Banovića

  viši zastupnik optužbe

     
     

  Datum:___________________

  Datum:___________________

  U Hagu

   

  Holandija