PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 27. juna 2003.

TUŽILAC
protiv
PREDRAGA BANOVIĆA


NALOG O OBJAVLJIVANJU POVJERLJIVOG SPORAZUMA O POTVRDNOM IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI


Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
gđa Sureta Chana

Odbrana:
g. Jovan Babić za Predraga Banovića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

PRIHVATIVŠI potvrdno izjašnjavanje o krivici po tački 1 Konsolidovane optužnice optuženog Predraga Banovića od 26. juna 2003., u skladu sa "Zajedničkim zahtjevom da se razmotri sporazum o potvrdnom izjašnjavanju o krivici između Predraga Banovića i Tužilaštva" podnijetim 18. juna 2003. (dalje u tekstu: Zahtjev),

IMAJUĆI U VIDU da je Sporazum o potvrdnom izjašnjavanju o krivici između strana u postupku od 5. juna 2003. (dalje u tekstu: Sporazum o krivici) koji je priložen Zahtjevu podnijet na povjerljivoj osnovi,

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 62 ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) zahtijeva da se sporazum o krivici objavi na otvorenoj sjednici u trenutku kada se optuženi potvrdno izjasni o krivici ili, ako mu je podastrt valjani razlog, na zatvorenoj sjednici,

NA OSNOVU pravila 54 i 62 ter Pravilnika,

OVIM IZDAJE UPUTSTVO Sekretarijatu Međunarodnog suda da objavi sporazum o krivici kao javni dokument sedam dana od izdavanja ovog naloga, osim ako u tom roku bilo koja od strana ne dostavi podnesak u kojem pokazuje da postoji valjani razlog zbog kojeg bi podnesak trebao ostati povjerljiv.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsjedavajući

   

Dana 27. juna 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]