PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija Richard May
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 4. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
PREDRAGA BANOVIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA ZAHTJEV ODBRANE DA SE PRI ODMJERAVANJU KAZNE PRIHVATI MATERIJAL U VIDU DOKUMENATA


Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
gđa Sureta Chana

Odbrana:
g. Jovan Babić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU zahtjev odbrane Predraga Banovića (dalje u tekstu: odbrana) da se prihvate svi dokazni predmeti i izjave iz Dodatka A i Dodatka B "Podnesku odbrane u vezi s odmjeravanjem kazne Predragu Banoviću" podnijetom 27. augusta 2003., te izjava u vezi s ponudom za zaposlenje optuženog podnijeta na raspravi o kazni održanoj 3. septembra 2003. (dalje u tekstu: Zahtjev odbrane),

UZIMAJUĆI U OBZIR da te izjave i dokazni predmeti predstavljaju informacije koje će Pretresnom vijeću pomoći da odredi odgovarajuću kaznu,

NA OSNOVU pravila 54 i 100 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODOBRAVA Zahtjev odbrane i NALAŽE da se prihvate sve podnijete izjave i dokazni predmeti.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

Patrick Robinson,

 

predsjedavajući

   

Dana 4. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]