PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon.
sudija Iain Bonomy

Sekretar suda: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
LJUBIŠE BEARE


NALOG ZA PRITVOR

Tužilaštvo:
gđa. Carla Del Ponte

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

UZIMAJUĆI U OBZIR optužnicu protiv Ljubiše Beare koju je Tužilaštvo podnijelo i koja je zavedena 28. marta 2002.,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi 10. oktobra 2004. prebačen u Međunarodni sud,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će prvo pojavljivanje optuženog pred sudijom Bonomyjem biti održano 12. oktobra 2004. u skladu sa pravilom 62 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik),

NA OSNOVU pravila 64 Pravilnika,

OVIM NALAŽE da se Ljubiša Beara stavi u pritvor i od upravnika Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Haagu traži da optuženog zadrži u pritvoru do daljnjeg naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

  /potpis na originalu/
  sudija Iain Bonomy
   
Dana 11. oktobra 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

pečat Međunarodnog suda]