PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
LJUBIŠE BEARE


NALOG O RASPOREDU ZA PRVO STUPANJE PRED SUD

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte, tužilac

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

UZIMAJUĆI U OBZIR optužnicu koju je protiv Ljubiše Beare podigao tužilac i koja je zavedena 28. marta 2002.

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi 10. oktobra 2004. doveden na Međunarodni sud,

NA OSNOVU pravila 62 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIME ZAKAZUJE prvo stupanje optuženog pred sudiju Bonomyja za 12. oktobar 2004. u 15:00 sati.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
sudija Iain Bonomy

Dana 11. oktobra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]