PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
LJUBIŠE BEARE


NALOG ZA OBJAVLJIVANJE AUDIO-VIZUELNOG ZAPISA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte, tužilac

JA, IAIN BONOMY, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU molbu nekih predstavnika sredstava javnog informisanja upućenu Službi za štampu i informisanje Međunarodnog suda;

NA OSNOVU pravila 81 (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM NALAŽEM da se, do eventualnog daljnjeg naloga Pretresnog vijeća, audio-vizuelni zapis postupka u ovom predmetu, koji će pripremiti sekretar Međunarodnog suda, može objavljivati u sredstvima javnog informisanja;

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
sudija Iain Bonomy

Dana 11. oktobra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]