PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 22. novembra 2004.

TUŽILAC
protiv
LJUBIŠE BEARE


NALOG O IMENOVANJU PRETPRETRESNOG SUDIJE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte, tužilac

Odbrana:
g. John Ostojić

JA, PATRICK ROBINSON, predsjedavajući sudija Pretresnog vijeća III Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

UZIMAJUĆI U OBZIR pravilo 65 ter (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), koje predviđa obavezu predsjedavajućeg sudije Pretresnog vijeća da u roku od sedam dana od prvog stupanja pred Sud imenuje stalnog sudiju tog Vijeća zaduženog za pretpretresni postupak,

NA OSNOVU pravila 65 ter (A) Pravilnika,

OVIM IMENUJEM sudiju Iaina Bonomyja za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
predsjedavajući

Dana 22. novembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]