MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOLAVIJU

Predmet br. IT-02-60-PT

TUŽILAC
protiv
MOMIRA NIKOLIĆA

ANEKS A

ZAJEDNIČKOG PRIJEDLOGA ZA RAZMATRANJE
SPORAZUMA O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI
IZMEĐU MOMIRA NIKOLIĆA I TUŽILAŠTVA

 

SPORAZUM O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI

  Uvod

 1. Ovaj dokument je sporazum o izjašnjavanju o krivici na osnovu pravila 62bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), između optuženog Momira Nikolića, zastupanog po njegovom braniocu Veselinu Londroviću, i Tužilaštva. Svrha ovog Sporazuma jeste da se utanači sve što je između strana dogovoreno u vezi sa sadržajem i posljedicama potvrdnog izjašnjenja o krivici g. Nikolića, te da se stranama i Pretresnom vijeću pomogne da ovo izjašnjenje bude valjano, u skladu sa Pravilnikom po kojem radi ovaj Međunarodni sud. Ovim sporazumom utanačuje se sljedeće:

 2. Izjašnjenje po tački 5 Optužnice - Progoni, zločin protiv čovječnosti

 3. Momir Nikolić je sporazuman s tim da se izjasni krivim po tački 5 Izmijenjene spojene optužnice od 27. maja 2002. koja ga tereti za progone, zločin protiv čovječnosti kažnjiv po članu 5(h) Statuta Međunarodnog suda koji u relevantnom dijelu utvrđuje sljedeće:

  Međunarodni sud je ovlašten da krivično goni osobe odgovorne za sljedeća krivična djela kada su počinjena u oružanom sukobu, bilo međunarodnog bilo unutrašnjeg karaktera, i usmjerena protiv bilo kojeg civilnog stanovništva:

  (h) progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi

 4. Momir Nikolić je sporazuman s tim da se izjasni krivim po tački 5 zato što činjenično jeste kriv, i potvrđuje da snosi punu odgovornost za svoje postupke koji su predmet Optužnice.

 5. Razlozi za izjašnjenje o krivici i saradnju Momira Nikolića

 6. Za potvrdno izjašnjenje o krivici Momira Nikolića po tački 5 Optužnice - optužba za progone, zločin protiv čovječnosti - i za njegovu punu saradnju s Tužilaštvom na način opisan u paragrafima 9-11 ovog Sporazuma, te za ispunjenje svih njegovih obaveza po ovom Sporazumu, Tužilaštvo je sporazumno s tim da postupi na sljedeći način:

  1. Tužilac će Pretresnom vijeću preporučiti kaznu u rasponu od 15 do 20 godina i da se optuženom u izvršenje kazne uračuna vrijeme koje je proveo u pritvoru MKSJ-a. Odbrana će preporučiti kaznu od 10 godina.

  2. Da, u trenutku kad Pretresno vijeće prihvati Sporazum o izjašnjavanju o krivici, tužilac, bez štete za ijednu od strana, predloži da se odbace ostale optužbe protiv Momira Nikolića sadržane u Optužnici.

 7. Sadržaj optužbi

 8. Momir Nikolić je svjestan toga da se izjašnjava krivim po tački 5 Optužnice - optužba za progone, zločin protiv čovječnosti - konkretno potvrđujući i priznajući svoje postupke navedene u paragrafima 9-11, 15-27, 30-33, 36-45, 46.1-46.12, 47, 47.2-47.5, 51, 58, 59 Optužnice, i dalje opisane u ovom Sporazumu. Međutim, Momir Nikolić i optužba su sporazumni da u Optužnicu treba unijeti sljedeće ispravke:

  1. Paragraf 31 (druga rečenica): Samo u odnosu na Momira Nikolića, izbrisati dijelove "genocid odnosno saučesništvo u genocidu" te "ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja". Pored toga, dio "zločine protiv čovječnosti (uključujući ubistvo, progone, prisilno premještanje i nehumana djela)" treba zamijeniti tekstom "zločine protiv čovječnosti (progone)".

  2. Paragraf 39 (četvrta rečenica): izbrisati drugo navođenje imena Momira Nikolića.

  3. Paragraf 45 (drugi stav, treća rečenica): dio "u skladu sa naređenjima Vidoja Blagojevića" zamijeniti tekstom "pod starješinstvom Vidoja Blagojevića".

 9. Postoje još neke sitnije ispravke teksta Optužnice koje će Momir Nikolić navesti u dokumentu pod naslovom "Izjava o činjenicama i prihvatanje krivice".

 10. Momir Nikolić je svjestan toga da bi se na suđenju od tužioca zahtijevalo da van razumne sumnje dokaže sljedeće elemente iz člana 5:

 11. Progoni

  1. da je u vremenu na koje se odnosi Optužnica postojao oružani sukob

  2. Momir Nikolić i Tužilaštvo utanačuju i saglasni su s tim da se navod o oružanom sukobu iz paragrafa 15 Optužnice odnosi na oružani sukob koji je započeo 6. aprila 1992., a završio Daytonskim mirovnim sporazumom potpisanim 14. decembra 1995.

  3. da je postojao rasprostranjeni ili sistematski napad usmjeren protiv civilnog stanovništva i da je Momir Nikolić, na način povezan s tim napadom, počinio djela protiv civilnog stanovništva koja predstavljaju kršenje temeljnih ljudskih prava

  4. Utanačuje se i postoji saglasnost o tome da rasprostranjeni ili sistematski napad usmjeren protiv civilnog stanovništva Srebrenice naveden u paragrafu 17 Optužnice i opisan u paragrafima od 18 do 26 Optužnice uključuje:

   (1) ubistvo preko 7.000 bosanskih Muslimana u dobi od 16 do 60 godina, uključujući izvjestan broj žena, djece i starijih osoba, u periodu od 12. jula do 1. novembra 1995.; (2) okrutno i nečovječno postupanje sa civilima, bosanskim Muslimanima, uključujući premlaćivanje civila u Potočarima i njihovoj okolini i u zatočeničkim centrima u Bratuncu, 12. i 13. jula 1995.; (3) terorisanje civila, bosanskih Muslimana, u Srebrenici i Potočarima, 12. i 13. jula 1995.; (4) uništavanje lične imovine i predmeta u vlasništvu bosanskomuslimanskog stanovništva Srebrenice, i (5) prisilno premještanje cjelokupnog bosanskomuslimanskog stanovništva iz srebreničke enklave.

  5. da je ponašanje Momira Nikolića imalo političku, rasnu ili vjersku osnovu, kao i traženu diskriminacionu namjeru.

  6. Utanačuje se i ostvarena je saglasnost o tome da je jedan od razloga ponašanja g. Nikolića opisanog u Optužnici i ovdje u tekstu bilo to što su žrtve bile upravo bosanski Muslimani.

  7. Momir Nikolić je bio svjestan šireg konteksta u kojem se odvija njegovo ponašanje.

  8. Utanačuje se i postoji saglasnost o tome da je g. Nikolić bio svjestan rasprostranjenih ili sistematskih nedjela opisanih u Optužnici i u ovom Sporazumu, te njihovih posljedica za cjelokupno bosanskomuslimansko stanovništvo iz srebreničke enklave.

  Činjenični osnov

 12. Momir Nikolić i optužba saglasni su o tome da bi optužba u dokaznom postupku van razumne sumnje dokazala činjenice i navode sadržane u paragrafima 9-11, 15-27, 30-33, 36-45, 46.1-46.12, 47, 47.2-47.5, 51, 58, 59, u Dodatku A, Dodatku B, i Prilozima A-E Izmijenjene spojene optužnice od 27. maja 2002., da su te činjenice istinite i tačne, te da ih Momir Nikolić ne osporava (s tim da se u tekst Optužnice unesu ispravke navedene u paragrafu 5. gore). Konkretno, Momir Nikolić potvrđuje činjenice koje iznosi u dokumentu pod naslovom "Izjava o činjenicama i prihvatanje odgovornosti" priloženom ovom Sporazumu s oznakom "Tab A".

 13. Optužba i Momir Nikolić su saglasni o tome da dokazni materijal ide u prilog konstataciji krivice po tački 5 Optužnice - Progoni.

 14. Saradnja Momira Nikolića

 15. Ovaj Sporazum je uslovljen dobrovoljnom odlukom Momira Nikolića da prihvati odgovornost za svoje postupke, te da sarađuje sa Tužilaštvom i dostavlja mu istinite i potpune informacije kad god se to od njega bude zatražilo. U skladu s tom saradnjom, Momir Nikolić pristaje da se, koliko god često to bude potrebno, sastaje sa članovima Tužilaštva kako bi im dostavio cjelovite i potpune informacije i njemu poznatu dokaznu građu u vezi s okolnostima napada na srebreničku enklavu i njenog pada u julu 1995. godine. Gospodin Nikolić pristaje da bude iskren i otvoren i da bez zadrške odgovori na svako pitanje koje mu postave članovi Tužilaštva. Gospodin Nikolić pristaje da na zahtjev optužbe iskreno svjedoči pred Međunarodnim sudom na suđenju saoptuženima u ovom predmetu i u bilo kojem drugom suđenju, raspravi ili postupku druge vrste pred Međunarodnim sudom

 16. Optužba i g. Nikolić takođe su se sporazumjeli o tome da će Pretresnom vijeću podnijeti zajednički prijedlog da se s postupkom izricanja kazne g. Nikoliću u ovoj stvari pričeka dok se ne završi njegovo svjedočenje u predstojećem suđenju, kako bi Pretresno vijeće imalo uvid u cijeli sadržaj i obim saradnje g. Nikolića i moglo donijeti ocjenu o njoj prije nego što mu izrekne kaznu.

 17. Momir Nikolić i optužba utanačuju i sporazumni su o tome da sve informacije i iskaz g. Nikolića moraju biti sasvim istiniti. To znači da Momir Nikolić niti smije minimizirati svoje postupke, niti iznositi neistine o učešću drugih.

 18. Najveća moguća kazna i odmjeravanje kazne

 19. Momir Nikolić je svjestan toga da bi mu, ako bi bio osuđen po sprovedenom sudskom postupku, na osnovu pravila 101 Pravilnika mogla biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora uključujući i doživotni zatvor.

 20. Momir Nikolić je svjestan toga da preporuka optužbe da se izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 do 20 godina, odnosno preporuka odbrane za kaznu u trajanju od 10 godina, nisu obavezujuće za Pretresno vijeće i da Pretresno vijeće ima punu slobodu da optuženom odmjeri kaznu koju ono smatra primjerenom.

 21. Momir Nikolić pristaje na to da žalbu na presudu o kazni koju mu bude izreklo Pretresno vijeće uloži samo u slučaju da mu bude izrečena kazna veća od raspona koji su predložile strane.

 22. Momir Nikolić je saglasan s tim da neće podnijeti zatjev za povlačenje svog potvrdnog izjašnjenja o krivici, niti se žaliti na osuđujuću presudu donesenu po potvrdnom izjašnjenju o krivici.

 23. Momir Nikolić je svjestan toga da, shodno članu 24 Statuta i pravilu 101 Pravilnika, Pretresno vijeće prilikom odmjeravanja primjerene kazne treba da uzme u obzir faktore kao što su težina krivičnog djela i lične prilike osuđenog lica. Pored toga, Pretresno vijeće treba da uzme u obzir faktore kao što su: eventualne otežavajuće okolnosti, eventualne olakšavajuće okolnosti uključujući znatnu saradnju osuđenika sa tužiocem prije ili poslije izricanja osude, opštu praksu izricanja zatvorskih kazni na sudovima bivše Jugoslavije, te vrijeme koje je po presudi suda bilo koje države osuđeno lice već provelo na izdržavanju kazne za isto djelo.

 24. Odricanje od prava

 25. 17. Momir Nikolić je svjestan toga da se potvrdnim izjašnjavanjem o krivici odriče sljedećih prava:

  1. prava da se izjasni da nije kriv i da od optužbe zahtijeva da van razumne sumnje dokaže navode iz optužnice, na pravičnom i nepristrasnom javnom suđenju;

  2. prava da pripremi i da na tom javnom suđenju iznese svoju odbranu na te optužbe;

  3. prava da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja;

  4. prava da mu se sudi u njegovom prisustvu i da se na suđenju brani sam ili putem pravnog zastupnika po sopstvenom izboru;

  5. prava da na svom suđenju ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete, kao i da se na suđenje dovedu svjedoci odbrane i ispitaju u njegovo ime pod istim uslovima kao i svjedoci koji ga terete;

  6. prava da se ne prinuđuje da svjedoči protiv sebe ili da prizna krivicu;

  7. prava da svjedoči na suđenju ili da se brani šutnjom; i

  8. prava žalbe na presuđenje o krivici, kao i žalbe na sva sudska rješenja donesena u preliminarnoj fazi postupka.

 26. Utanačuje se da se optuženi potvrdnim izjašnjenjem o krivici ne odriče prava da ga u svim fazama postupka zastupa branilac.

 27. Dobrovoljnost izjašnjenja

 28. Momir Nikolić potvrđuje da je ovaj Sporazum o izjašnjavanju o krivici sklopio po svom slobodnom izboru i dobrovoljno, da mu nisu upućivane prijetnje da bi se on naveo na ovo potvrdno izjašnjenje o krivici, te da su jedina obećanja koja su mu data ona koja su iznesena u ovom Sporazumu.

 29. Drugi sporazumi

 30. Izuzev onog što je ovdje izričito navedeno, između Tužilaštva i Momira Nikolića, odnosno njegovog branioca Veselina Londrovića, ne postoje nikakva druga obećanja, dogovori ili sporazumi. Dio ovog Sporazuma, "Aneks Tab B", povjerljiv je i biće zaveden posebno i pod pečatom.

 31. Izjava Momira Nikolića

 32. Ja, Momir Nikolić, pročitao sam ovaj Sporazum o izjašnjavanju o krivici na jeziku koji razumijem i pažljivo sam sa svojim braniocem Veselinom Londrovićem pregledao sve njegove dijelove. Gospodin Londrović upoznao me s mojim pravima, sa mogućnostima odbrane i s posljedicama sklapanja ovog Sporazuma. Osim onih koji su sadržani u ovom Sporazumu, nisu mi davana nikakva druga obećanja ni podsticaji. Niko mi nije ni prijetio niti me na bilo koji način prisiljavao da sklopim ovaj Sporazum. Ovaj Sporazum sam sklopio po svom slobodnom izboru i dobrovoljno i zdrave sam svijesti. Razumijem odredbe ovog Sporazuma i na svaku od njih pristajem dobrovoljno.

 33. ________________________________________ _________________________________________
  Momir Nikolić Datum

   

  Izjava branioca

  Ja, Veselin Londrović, branilac sam Momira Nikolića. Sa svojim klijentom pažljivo sam pregledao sve dijelove ovog Sporazuma. Takođe, svog klijenta sam upoznao sa svim njegovim pravima, sa mogućnostima odbrane, te sa najvećom mogućom kaznom i posljedicama sklapanja ovog Sporazuma. Koliko mi je poznato, moj klijent je pri zdravoj svijesti i svoju odluku da sklopi ovaj Sporazum je donio sa punim uvidom i dobrovoljno.

  ________________________________________ _________________________________________
  Veselin Londrović,
  branilac Momira Nikolića
  Datum

   

  Danas, 7. maja 2003., nižepotpisani potvrđuju da su u potpunosti saglasni sa svakom pojedinom odredbom i uslovom ovog Sporazuma o izjašnjavanju o krivici:

  ________________________________________  
  Momir Nikolić  
  ________________________________________ ________________________________________
  Veselin Londrović,
  branilac Momira Nikolića
  Peter McCloskey,
  viši zastupnik optužbe,
  Tužilaštvo
  ________________________________________  
  Stephan Kirsch,
  ko-branilac Momira Nikolića