MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOLAVIJU

Predmet br. IT-02-60-T

TUŽILAC
protiv
DRAGANA OBRENOVIĆA


ANEKS A
ZAJEDNIČKOG PRIJEDLOGA ZA RAZMATRANJE
SPORAZUMA O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI
IZMEĐU DRAGANA OBRENOVIĆA I TUŽILAŠTVA
SPORAZUM O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI


Uvod

1. Ovaj dokument je sporazum o izjašnjavanju o krivici na osnovu pravila 62bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), između optuženog Dragana Obrenovića, zastupanog po njegovom braniocu Davidu Eugeneu Wilsonu, i Tužilaštva. Svrha ovog Sporazuma jeste da se jasno utanači sve što je između strana dogovoreno u vezi sa sadržajem i posljedicama potvrdnog izjašnjenja o krivici g. Obrenovića, te da se stranama i Pretresnom vijeću pomogne da ovo izjašnjenje bude valjano, u skladu sa Pravilnikom po kojem radi ovaj Međunarodni sud. Ovim sporazumom utanačuje se sljedeće:

Izjašnjenje po tački 5 Optužnice - Progoni, zločin protiv čovječnosti

2. Dragan Obrenović je sporazuman s tim da se izjasni krivim po tački 5 Izmijenjene spojene optužnice od 27. maja 2002. koja ga tereti za progone, zločin protiv čovječnosti, kažnjiv po članu 5(h) Statuta Međunarodnog suda koji u relevantnom dijelu utvrđuje sljedeće:

Međunarodni sud je ovlašten da krivično goni osobe odgovorne za sljedeća krivična djela kada su počinjena u oružanom sukobu, bilo međunarodnog bilo unutrašnjeg karaktera, i usmjerena protiv bilo kojeg civilnog stanovništva:

(h) progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi

3. Dragan Obrenović je sporazuman s tim da se izjasni krivim po tački 5 zato što činjenično jeste kriv, i potvrđuje da snosi punu odgovornost za svoje postupke koji su predmet Optužnice.

Razlozi za izjašnjenje o krivici i saradnju Dragana Obrenovića

4. U zamjenu za potvrdno izjašnjenje o krivici Dragana Obrenovića po tački 5 - optužba za progone, zločin protiv čovječnosti - i za njegovu punu saradnju s Tužilaštvom na način opisan u paragrafima 9-11 ovog Sporazuma, te za ispunjenje svih njegovih obaveza po ovom Sporazumu, Tužilaštvo je sporazumno da postupi na sljedeći način:

  1. Tužilac će Pretresnom vijeću preporučiti da izrekne kaznu u rasponu od 15 do 20 godina i da se optuženom u izvršenje kazne uračuna vrijeme koje je proveo u pritvoru MKSJ-a. Optuženi će svoju preporuku za kaznu dati nakon što preda svoj memorandum pred izricanje kazne.

  2. U trenutku kad Pretresno vijeće prihvati Sporazum o izjašnjavanju o krivici, tužilac će, bez štete po prava ijedne od strana, predložiti da se odbace ostale optužbe protiv Dragana Obrenovića sadržane u Optužnici.

Sadržaj optužbi

5. Dragan Obrenović je svjestan toga da se izjašnjava krivim po tački 5 Optužnice - optužbi za progone, zločin protiv čovječnosti - konkretno potvrđujući i priznajući svoje postupke navedene u paragrafima 4-8, 15-27, 29-33, 36, 45, 46, 46.6 - 46.12, 47, 47.6-47.8, 48, 50, 51, 58 i 59 Optužnice, i dalje opisane u ovom Sporazumu. Međutim, Dragan Obrenović i optužba su sporazumni s time da se u Optužnicu unesu sljedeći ispravci:

Paragraf 46.9, četvrta rečenica: Riječi “pod rukovođenjem DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade” da se zamijene riječima “pod starješinstvom DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade”.

Paragraf 46.10, četvrta rečenica: Riječi “pod rukovođenjem DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade i DRAGANA JOKIĆA” da se zamijene riječima “pod starješinstvom DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade i rukovođenjem DRAGANA JOKIĆA”.

Paragraf 46.11, treća rečenica: Riječi “pod rukovođenjem DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade” da se zamijene riječima “pod starješinstvom DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade”.

Paragraf 46.11, četvrta rečenica: Riječi “pod rukovođenjem DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade i DRAGANA JOKIĆA” da se zamijene riječima “pod starješinstvom DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade i rukovođenjem DRAGANA JOKIĆA”.

Paragraf 46.12, treća rečenica: Riječi “pod rukovođenjem DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade i DRAGANA JOKIĆA” da se zamijene riječima “pod starješinstvom DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade i rukovođenjem DRAGANA JOKIĆA”.

Paragraf 47.7, prva rečenica: Da se izbrišu riječi “pod rukovođenjem DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade”.

Paragraf 47.7, posljednji stav: Da se na kraj paragrafa doda sljedeća rečenica: “DRAGAN OBRENOVIĆ, u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade, znao je za zarobljavanje, ispitivanje i pogubljenje ta četiri zarobljenika i nije se tome usprotivio”.

Paragraf 47.8, druga rečenica: Da se izbrišu riječi “pod rukovođenjem DRAGANA OBRENOVIĆA u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade”.

Paragraf 47.8: Da se na kraj paragrafa doda sljedeća rečenica: “DRAGAN OBRENOVIĆ, u svojstvu načelnika štaba Zvorničke brigade, znao je za zarobljavanje, ispitivanje i pogubljenje ovog zarobljenika i nije se tome usprotivio”.

6. Dragan Obrenović je svjestan toga da bi na suđenju tužilac morao da van razumne sumnje dokaže sljedeće elemente iz člana 5:

Progoni

(a) da je u vremenu na koje se odnosi Optužnica postojao oružani sukob

Dragan Obrenović i Tužilaštvo su sporazumni i saglasni s tim da je oružani sukob koji se navodi u paragrafu 15 Optužnice oružani sukob koji je započeo 6. aprila 1992., a završio Daytonskim mirovnim sporazumom potpisanim 14. decembra 1995.

(b) da je postojao rasprostranjeni ili sistematski napad usmjeren protiv civilnog stanovništva i da je Dragan Obrenović, na način povezan s tim napadom, počinio djela protiv civilnog stanovništva koja predstavljaju kršenje temeljnih ljudskih prava

Ostvarena je saglasnost i sporazum o tome da rasprostranjeni ili sistematski napad usmjeren protiv civilnog stanovništva Srebrenice naveden u paragrafu 17 Optužnice i opisan u paragrafima od 18 do 26 Optužnice uključuje:

(1) ubistvo preko 7.000 bosanskih Muslimana u dobi od 16 do 60 godina, uključujući izvjestan broj žena, djece i starijih muškaraca, u periodu od 14. jula do 1. novembra 1995.; (2) okrutno i nečovječno postupanje sa civilima, bosanskim Muslimanima, uključujući premlaćivanje civila u školama i u drugim zatočeničkim centrima na području Zvornika, od uključivo 13. jula pa do 16. jula 1995.; (3) terorisanje civila, bosanskih Muslimana iz Srebrenice i Potočara, od 13. do 16. jula 1995.; i (4) uništavanje lične imovine i predmeta u vlasništvu civila, bosanskih Muslimana iz Srebrenice, koji su bili zatočeni i ubijeni na području Zvornika.

(c) da je ponašanje Dragana Obrenovića počinjeno na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi i s diskriminacionom namjerom.

Ostvarena je saglasnost i sporazum o tome da je jedan od razloga za ponašanje g. Obrenovića opisano u Optužnici i ovdje u tekstu bilo to što su žrtve bile upravo bosanski Muslimani.

(d) Dragan Obrenović je bio svjestan šireg konteksta u kojem se odvija njegovo ponašanje.

Ostvarena je saglasnost i sporazum o tome da je g. Obrenović bio svjestan rasprostranjenih ili sistematskih nedjela opisanih u Optužnici i u ovom Sporazumu, te njihovih posljedica za cjelokupno bosanskomuslimansko stanovništvo iz srebreničke enklave.

Činjenični osnov

7. Dragan Obrenović i optužba saglasni su o tome da bi optužba u dokaznom postupku van razumne sumnje dokazala činjenice i navode sadržane u paragrafima 4-8, 15-27, 29-33, 36, 45, 46, 46.6 - 46.12, 47, 47.6 – 47.8, 48, 50, 51, 58 i 59, u Dodatku A, Dodatku B, i prilozima A-E Izmijenjene spojene optužnice od 27. maja 2002., i o tome da su te činjenice istinite i tačne, te da ih Dragan Obrenović ne osporava (s tim da se u tekst Optužnice unesu ispravci navedeni u paragrafu 5. gore). Konkretno, Dragan Obrenović potvrđuje činjenice koje iznosi u dokumentu pod naslovom “Izjava o činjenicama kako ih je naveo Dragan Obrenović” priloženom ovom Sporazumu pod oznakom “Tab A”.

8. Optužba i Dragan Obrenović su saglasni o tome da dokazni materijal ide u prilog konstataciji krivice po tački 5 Optužnice - Progoni.

Saradnja Dragana Obrenovića

9. Ovaj Sporazum je posljedica dobrovoljne odluke Dragana Obrenovića da prihvati odgovornost za svoje postupke, te da sarađuje sa Tužilaštvom i dostavlja mu istinite i potpune informacije kad god se to od njega bude zatražilo. Gospodin Dragan Obrenović pristaje da dâ informacije u skladu sa prethodno dogovorenim pismenim sporazumom o davanju izjave Tužilaštvu, kao i da daje daljnje informacije, i van onih navedenih u tom sporazumu o davanju izjave Tužilaštvu. Shodno takvoj saradnji, Dragan Obrenović pristaje da se, koliko god često to bude potrebno, sastaje sa članovima Tužilaštva kako bi im dao cjelovite i potpune informacije i njemu poznatu dokaznu građu u vezi s okolnostima napada na srebreničku enklavu i njenog pada u julu 1995. godine. Gospodin Obrenović pristaje da govori istinito i iskreno i da otvoreno odgovara na sva pitanja koja mu postave članovi Tužilaštva. Gospodin Obrenović pristaje da, na zahtjev Tužilaštva, istinito svjedoči pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) na suđenju saoptuženima u ovom predmetu, te u bilo kojem drugom suđenju, raspravi ili postupku druge vrste pred ovim Međunarodnim sudom protiv optuženih za krivična djela u vezi s padom Srebrenice u julu 1995. i događajima nakon njega.

10. Optužba i g. Obrenović takođe su se sporazumjeli o tome da će Pretresnom vijeću podnijeti zajedničku preporuku da se s postupkom izricanja kazne g. Obrenoviću u ovoj stvari pričeka dok se ne završi njegovo svjedočenje na suđenju saoptuženima u ovom predmetu, kako bi Pretresno vijeće imalo puni uvid u karakter i obim saradnje g. Obrenovića i moglo donijeti ocjenu o njoj prije nego što mu izrekne kaznu.

11. Dragan Obrenović i optužba su sporazumni i saglasni o tome da sve informacije i iskaz g. Obrenovića moraju biti apsolutno istiniti. To znači da Dragan Obrenović niti smije minimizirati svoje postupke, niti iznositi neistine o učešću drugih.

Najveća moguća kazna i odmjeravanje kazne

12. Dragan Obrenović je svjestan toga da bi mu, ako bi bio osuđen po sprovedenom sudskom postupku, na osnovu pravila 101 Pravilnika mogla biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora uključujući i doživotni zatvor.

13. Dragan Obrenović je svjestan toga da preporuka optužbe da se izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 do 20 godina nije obavezujuća za Pretresno vijeće i da Pretresno vijeće ima punu slobodu da optuženom odmjeri kaznu koju ono smatra primjerenom.

14. Dragan Obrenović je saglasan s tim da neće uložiti žalbu na presudu o kazni koju mu bude izreklo Pretresno vijeće, izuzev u slučaju da mu bude izrečena kazna veća od raspona koji je preporučio tužilac.

15. Dragan Obrenović je saglasan s tim da neće podnijeti zatjev za povlačenje svog potvrdnog izjašnjenja o krivici, niti se žaliti na osuđujuću presudu donesenu po potvrdnom izjašnjenju o krivici.

16. Dragan Obrenović je svjestan toga da, shodno članu 24 Statuta i pravilu 101 Pravilnika, Pretresno vijeće prilikom odmjeravanja primjerene kazne treba da uzme u obzir faktore kao što su težina krivičnog djela i lične prilike osuđenog lica. Pored toga, Pretresno vijeće treba da uzme u obzir faktore kao što su: eventualne otežavajuće okolnosti, eventualne olakšavajuće okolnosti uključujući znatnu saradnju osuđenika sa tužiocem prije ili poslije izricanja osude, opštu praksu izricanja zatvorskih kazni na sudovima bivše Jugoslavije, te vrijeme koje je po presudi suda bilo koje države osuđeno lice već provelo na izdržavanju kazne za isto djelo.

Odricanje od prava

17. Dragan Obrenović je svjestan toga da se potvrdnim izjašnjavanjem o krivici odriče sljedećih prava:

  1. prava da se izjasni da nije kriv i da od optužbe zahtijeva da van razumne sumnje dokaže navode iz optužnice, na pravičnom i nepristrasnom javnom suđenju;

  2. prava da pripremi i da na tom javnom suđenju iznese svoju odbranu na te optužbe;

  3. prava da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja;

  4. prava da mu se sudi u njegovom prisustvu i da se na suđenju brani sam ili putem pravnog zastupnika po sopstvenom izboru;

  5. prava da na svom suđenju ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete, kao i da se na suđenje dovedu svjedoci odbrane i ispitaju u njegovo ime pod istim uslovima kao i svjedoci koji ga terete;

  6. prava da se ne prinuđuje da svjedoči protiv sebe ili da prizna krivicu;

  7. prava da svjedoči na suđenju ili da se brani šutnjom; i

  8. prava žalbe na presuđenje o krivici, kao i žalbe na sva sudska rješenja donesena u preliminarnoj fazi postupka.

18. Utanačuje se da se optuženi potvrdnim izjašnjenjem o krivici ne odriče prava da ga u svim fazama postupka zastupa branilac.

Dobrovoljnost izjašnjenja

19. Dragan Obrenović potvrđuje da je ovaj Sporazum o izjašnjavanju o krivici sklopio po svom slobodnom izboru i dobrovoljno, da mu nisu upućivane prijetnje da bi se naveo na ovo potvrdno izjašnjenje o krivici, te da su jedina obećanja koja su mu data ona koja su iznesena u ovom Sporazumu.

Drugi sporazumi

20. Izuzev onog što je izričito navedeno u paragrafu 9 ovdje, između Tužilaštva i Dragana Obrenovića, odnosno njegovog branioca Davida Eugenea Wilsona, ne postoje nikakva druga utanačenja ni sporazumi.

Izjava Dragana Obrenovića

21. Ja, Dragan Obrenović, pročitao sam ovaj Sporazum o izjašnjavanju o krivici na jeziku koji razumijem i pažljivo sam sa svojim braniocem Davidom Eugeneom Wilsonom pregledao svaki njegov dio. Gospodin Wilson me upoznao s mojim pravima, sa mogućnostima odbrane i s posljedicama sklapanja ovog Sporazuma. Osim onog što je sadržano u ovom Sporazumu, nisu mi davana nikakva druga obećanja ni podsticaji. Niko mi nije ni prijetio niti me na bilo koji način prisiljavao da sklopim ovaj Sporazum. Ovaj Sporazum sam sklopio po svom slobodnom izboru i dobrovoljno i zdrave sam svijesti. Razumijem odredbe ovog Sporazuma i na svaku od njih pristajem dobrovoljno.

_____________________________
Dragan Obrenović
______________________________
Datum
   
   

Izjava branioca

22. Ja, David Eugene Wilson, branilac sam Dragana Obrenovića. Sa svojim klijentom pažljivo sam pregledao svaki dio ovog Sporazuma. Nadalje, svog klijenta sam upoznao sa svim njegovim pravima, sa mogućnostima odbrane, te sa najvećom mogućom kaznom i posljedicama sklapanja ovog Sporazuma. Koliko mi je poznato, moj klijent je pri zdravoj svijesti i svoju odluku da sklopi ovaj Sporazum je donio sa punim uvidom i dobrovoljno.

_____________________________
David Eugene Wilson
branilac Dragana Obrenovića
______________________________
Datum
   
   

 

Danas, 20. maja 2003., nižepotpisani potvrđuju da su u potpunosti saglasni sa svakom pojedinom odredbom i uslovom ovog Sporazuma o izjašnjavanju o krivici:

_____________________________
Dragan Obrenović
 
_____________________________
David Eugene Wilson
branilac Dragana Obrenovića
______________________________
Carla Del Ponte,
tužilac
_____________________________
Dušan Slijepčević,
ko-branilac Dragana Obrenovića
______________________________
Peter McCloskey,
viši zastupnik optužbe,
Tužilaštvo