PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu: Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO MOLBI TUŽIOCA DA MU SE ODOBRI PREKORAČENJE PROPISANOG BROJA STRANICA U ODGOVORU NA PODNESAK ODBRANE TEMELJEM PRAVILA 115

Tužilaštvo:

g. Upawansa Yapa

Odbrana žalioca:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew M. Paley


JA, FAUSTO POCAR,
sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991.;

IMENOVAN predžalbenim sudijom u ovom postupku nalogom Žalbenog vijeća od 8. juna 2000.;

IMAJUĆI U VIDU Molbu tužioca da mu se odobri prekoračenje propisanog broja stranica u odgovoru na podnesak odbrane temeljem pravila 115 koju je Kancelarija tužioca dostavila 17. aprila 2001. (dalje u tekstu: molba);

S OBZIROM da član 5 Praktičnog uputstva o dužini podnesaka i prijedloga (IT/184) (dalje u tekstu: Praktično uputstvo) predviđa da "prijedlozi, replike i odgovori koji se dostavljaju vijeću ne smiju biti duži od 10 strana odnosno 3.000 riječi";

BUDUĆI da je molba podnesena na osnovu člana 7 Praktičnog uputstva kojim se predviđa da strane moraju unaprijed, uz obrazloženje izuzetnih okolnosti koje čine neophodnim povećani obim podneska, tražiti od vijeća dozvolu da pređu broj stranica predviđen Praktičnim uputstvom;

OVIM ODLUČUJEM da odobrim prekoračenje ograničenog broja stranica i to isključivo u svrhe odgovora na podnesak žalioca u prilog prijedloga da se u žalbeni postupak uvede dodatni dokazni materijal temeljem pravila 115, a u skladu s odlukom Žalbenog vijeća od 26. septembra 2000.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/
Fausto Pocar
Predžalbeni sudija

Dana 19. aprila 2001. godine
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]