PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

U sastavu: Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. aprila 2001.

 

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ŽALIOCA ZA PRODUŽENJE ROKA I ODOBRENJE ZA PREKORAČENJE PROPISANOG BROJA STRANICA U REPLICI NA ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA PODNESAK ŽALIOCA U PRILOG PRIJEDLOGA DA SE U ŽALBENI POSTUPAK UVEDE DODATNI DOKAZNI MATERIJAL TEMELJEM PRAVILA 115

 

Tužilaštvo

g. Upawansa Yapa

Odbrana žalioca:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew M. Paley


JA, FAUSTO POCAR
, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991.;

IMENOVAN predžalbenim sudijom u ovom postupku nalogom Žalbenog vijeća od 8. juna 2000.;

IMAJUĆI U VIDU zahtjev žalioca za produženje roka i odobrenje za prekoračenje propisanog broja stranica u replici na odgovor tužilaštva na podnesak žalioca u prilog prijedloga da se u žalbeni postupak uvede dodatni dokazni materijal temeljem pravila 115 (dalje u tekstu: zahtjev) koji je odbrana dostavila 20. aprila 2001.;

S OBZIROM da član 5 Praktičnog uputstva o dužini podnesaka i prijedloga (IT/184) (dalje u tekstu: Praktično uputstvo) predviđa da "prijedlozi, replike i odgovori koji se dostavljaju vijeću ne smiju biti duži od 10 strana odnosno 3.000 riječi";

BUDUĆI da je zahtjev podnesen na osnovu člana 7 Praktičnog uputstva kojim se predviđa da strane moraju unaprijed, uz obrazloženje izuzetnih okolnosti koje čine neophodnim povećani obim podneska, tražiti od vijeća dozvolu da prekorače broj strana predviđen Praktičnim uputstvom;

IMAJUĆI U VIDU DA zastupnik odbrane dotičnim zahtjevom, temeljem pravila 127 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), traži da se rok u kojem mora dostaviti repliku žalioca produži za trideset pet dana;

S OBZIROM DA pravilo 127 Pravilnika Žalbenom vijeću daje mogućnost da, ako su za to izneseni dovoljni razlozi, produži ili skrati svaki rok propisan Pravilnikom ili koji proizlazi iz Pravilnika,

OVIM ODLUČUJEM DA odobrim prekoračenje ograničenog broja stranica i to isključivo u svrhe replike na odgovor tužioca na podnesak žalioca u prilog prijedloga da se u žalbeni postupak uvede dodatni dokazni materijal temeljem pravila 115, te odobravam produžetak roka za podnošenje replike žalioca do 4. juna 2001.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/
Fausto Pocar
Predžalbeni sudija

Dana 20. aprila 2001. godine
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]