PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

 

U sastavu:

sudija Fausto Pocar, predsjedavajući
sudija David Hunt
sudija Mehmet Güney
sudija Asoka de Zoysa Gunawardana
sudija Theodor Meron

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 8. marta 2002.

 

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ŽALIOCA ZA POMOĆ ŽALBENOG VIJEĆA U DOBIVANJU PRISTUPA NEJAVNIM TRANSKRIPTIMA I DOKAZNIM PREDMETIMA IZ PREDMETA ALEKSOVSKI


Tužilaštvo:

g. Norman Farell

Odbrana:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman

g. Andrew M. Paley

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu žalioca za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima (u daljnjem tesktu: Zahtjev za pristup nejavnim materijalima) koji je podnijela odbrana Tihomira Blaškića (u daljnjem tekstu: žalilac) 28. decembra 2000., a u kojem se od Žalbenog vijeća traži da razgovara sa pretresnim vijećima u predmetima Furundžija, Aleksovski, Kupreškić i Kordić i Čerkez kako bi se žaliocu dozvolio pristup nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima;

IMAJUĆI U VIDU Odgovor optužbe na zahtjev žalioca za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima, podnesen 8. januara 2001.;

IMAJUĆI U VIDU Repliku žalioca na odgovor optužbe na zahtjev žalioca za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima, od 15. januara 2001.,

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zahtjevu žalioca za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima, koju je Žalbeno vijeće izdalo 4. jula 2001., a kojim se sekretar poziva da zahtjev za pristup nejavnim materijalima proslijedi predsjedniku Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika po zahtjevu žalioca za dobivanje pristupa nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima u predmetima Tužilac protiv Kupreškića i drugih, Tužilac prtiv Furundžije, Tužilac protiv Kordića i Čerkeza i Tužilac protiv Aleksovskog, izdan 5. oktobra 2001., u kojem se sekretar poziva da zahtjev za pristup nejavnim materijalima proslijedi tadašnjem potpredsjedniku Međunarodnog suda, sudiji Florence Ndpele Mwachande Mumba, da odluči po tom zahtjevu u pogledu materijala traženih u svim predmetima, osim u predmetu Aleksovski;

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika po zahtjevu žalioca za pristup nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima u predmetu Tužilac protiv Aleksovskog, izdan 5. oktobra 2001., u kojem se sekretar poziva da zahtjev za pristup nejavnim materijalima proslijedi Pretresnom vijeću I, u sastavu u kojem je sudilo Zlatku Aleksovskom;

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zahtjevu optuženog Tihomira Blaškića kojim traži da mu se dozvoli pristup nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Tužilac protiv Aleksovskog koju je izdalo Pretresno vijeće I, 17. oktobra 2001. (u daljnjem tekstu: odluka Pretresnog vijeća I), a kojom se dozvoljava "eventualno objelodanjivanje" žaliocu povjerljivog materijala iz predmeta Aleksovski, uz primjenu "mjera koje Žalbeno vijeće bude smatralo primjerenima", te se poziva Sekretarijat da stupi u vezu sa odbranom g. Aleksovskog kako bi saznalo njeno mišljenje o eventualnom objelodanjivanju povjerljivog materijala trećoj strani;

IMAJUĆI U VIDU da je 8. novembra 2001. Žalbeno vijeće elektronskim putem primilo poruku Sekretarijata da je g. Joka, branilac g. Aleksovskog, informiran o odluci i da je izjavio da se ne protivi objelodanjivaju tog povjerljivog materijala;

IMAJUĆI U VIDU da se u odluci Pretresnog vijeća između ostalog navodi sljedeće:

... materijalu dobivenom prema pravilu 70 Pravilnika u predmetu Aleksovski mora se pristupiti drugačije zbog veoma specifičnog povjerljivog statusa koji mu daje primjena rečenog pravila... Pretresno vijeće smatra da se taj materijal može objelodaniti trećoj strani samo uz prethodnu dozvolu subjekta od kojeg je dobiven;

IMAJUĆI U VIDU Odluku kojom se daje pristup povjerljivim materijalima, koju je izdala sudija Florence Ndpele Mwachande Mumba 20. februara 2002., a kojom je žaliocu dozvoljen pristup svim nejavnim materijalima koji su predani kao dokazi u predmetima Kupreškić, Furundžija i Kordić i Čerkez, kao i materijalu iz pravila 68 u predmetu Kordić;

S OBZIROM NA TO da Žalbeno vijeće prihvata da žalilac ima pravo na pristup traženom materijalu budući da je u opšim crtama opisao te dokumente što je jasnije mogao, te da je pokazao da će pristup tim dokumentima biti veoma koristan u njegovom žalbenom postupku;

NA OSNOVU pravila 54 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljnjem tesktu: Pravilnik);

OVIM NALAŽE optužbi da zatraži pristanak subjekta od koga je dobiven materijal iz pravila 70(C) u predmetu Aleksovski, a Sekretarijatu da žaliocu objelodani sve nejavne transkripte i dokazne predmete koji su predani kao dokazi na suđenju Zlatku Aleksovskom, pri čemu će se primjenjivati sve zaštitne mjere koje je već usvojilo Pretresno vijeće, kao i sljedeće dodatne zaštitne mjere:

Žalilac, njegova odbrana i svi namještenici firme Latham&Watkins ili kancelarije g. Nobila koji prema uputstvima ili ovlaštenju dobivenom od odbrane imaju pristup objelodanjenom materijalu, prije no što im se dozvoli uvid u taj material, moraju:

a) Potpisati i predati u Sekretarijatu pismenu izjavu u kojoj će navesti:

i) da neće objelodaniti trećoj strani bilo identitet zaštićenih svjedoka bilo sadržaj zaštićenih dokumenata, osim ako se postupilo po alineji (c),

ii) da je u potpunosti svjestan/svjesna da, u slučaju da prekrši mjere navedene u ovoj odluci, može biti proglašen/a krivim/om za nepoštivanje Međunarodnog suda, u skladu sa pravilom 77 Pravilnika;

b) Pojam "treća strana" ne uključuje:

i) žalioca;

ii) osobe zaposlene u advokatskim kancelarijama odbrane koje su potpisale i predale takvu potpisanu izjavu;

iii) osoblje Međunarodnog suda; niti

iv) osoblje Tužilaštva;

c) Ako žalilac bude smatrao nužnim da nekoj trećoj strani da pristup objelodanjenom materijalu, žalilac će, najmanje četiri radna dana prije davanja takvog pristupa, u Sekretarijatu predati pismenu izjavu te treće strane u skladu sa uputama iz tačke a) gore, kao i pismenu izjavu da objelodanjeni materijal neće biti kopiran, reproduciran ili objavljivan. Ta izjava neće biti data ex parte.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
Fausto Pocar,
predsjedavajući sudija Lal Chand Vohrah

Dana 8. mart 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]