PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Nije službeni dokument

Sudija: g. Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. maja 2002.

 

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA I PREKORAČENJE BROJA STRANICA REPLIKE NA PODNESAK RESPONDENTA

Tužilaštvo:

g. Norman Farrell

Odbrana:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew Payley

 

JA, FAUSTO POCAR, predžalbeni sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: "Međunarodni sud");

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu žalioca za produženje roka i prekoračenje dozvoljenog broja stranica za repliku žalioca na podnesak respondenta, podnesenom 3. maja 2002. godine, kojim se traži produženje roka za podnošenje replike na podnesak respondenta do 17. juna 2002. i dozvola da se prekorači maksimalni broj stranica propisan Uputstvom o dužini podnesaka i zahtjeva IT/184 Rev. 1 (dalje u tekstu: "Uputstvo IT/184"), tj. 90 strana odnosno 27.000 riječi;

UZIMAJUĆI U OBZIR Odgovor optužbe na zahtjev žalioca za produženje roka i prekoračenje broja stranica dostavljen 7. maja 2002.;

UZIMAJUĆI U OBZIR Odluku po zahtjevu žalioca da se produži rok za podnošenje žalbenog podneska i zahtjevu da se dozvoli prekoračenje broja stranica žalbenog podneska, koju je Žalbeno vijeće donijelo 7. novembra 2001.;

UZIMAJUĆI U OBZIR Odluku po molbi optužbe za produženje roka za podnošenje odgovora na žalbeni podnesak i za prekoračenje propisanog broja stranica u istom, koju je predžalbeni sudija donio 29. januara 2002., a kojom se produžava rok i odobrava da odgovor respondenta ima ukupno 300 stranica, inter alia, zato što žalbeni podnesak nije bio u skladu s Uputstvom IT/184 zbog prosječnog broja riječi po stranici te je znatno prekoračio broj riječi utvrđen Uputstvom;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se gorenavedenom odlukom predžalbenog sudije nalaže da se replika na podnesak respondenta podnese do 15. maja 2002.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba podnesak respondenta dostavila 1. maja 2002.;

IMAJUĆI U VIDU da se žaliočev argument, da ima pravo na produženje srazmjerno onom koje je odobreno optužbi, zasniva na krivom tumačenju;

IMAJUĆI, MEĐUTIM, U VIDU da je, u okolnostima ove žalbe, u interesu pravde da se žaliocu odobri ograničeno produženje roka da uloži repliku;

NA OSNOVU pravila 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda i stava (C) 7 Uputstva IT/184;

OVIM DAJEM dozvolu koju je zatražio žalilac za prekoračenje propisanog broja stranica utvrđenog u Uputstvu IT/184 i odobravam podnošenje replike na podnesak respondenta od ukupno 60 stranica; i

NALAŽEM da se rok za podnošenje replike na podnesak respondenta dodatno produži na 3. juni 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
Fausto Pocar,
predžalbeni sudija

Dana 7. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]