1 - "Zahtjev žalioca za pristup povjerljivim transkriptima i dokaznim predmetima kao odgovor na nalog od 11. oktobra 2001.", 19. oktobar 2001. (u daljnjem tekstu: Novi zahtjev), str. 7 i 8 (na kojima molilac izjavljuje da traži pristup povjerljivim materijalima koji su ’predoceni kao dokazni materijal’ u pomenuta tri predmeta).

2 - Predmet br. IT-95-16 (u daljnjem tekstu: predmet Kupreškic).

3 - Predmet br. IT-95-17/1 (u daljnjem tekstu: predmet Furundžija).

4 - Predmet br. IT-95-14/2 (u daljnjem tekstu: predmet Kordic).

5 - Vidi, medu ostalim, "Zahtjev žalioca za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa povjerljivim transkriptima i dokaznim predmetima", 28. decembar 2000.; "Odgovor optužbe na zahtjev žalioca za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa povjerljivim transkriptima i dokaznim predmetima", 8. januar 2001.; "Replika žalioca na odgovor optužbe na zahtjev žalioca za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa povjerljivim transkriptima i dokaznim predmetima", 15. januar 2001.; "Nalog u vezi sa molbom Tihomira Blaškica za pristup povjerljivim transkriptima i dokaznim predmetima", 11. oktobar 2001.; Novi zahtjev; "Odgovor optužbe na zahtjev žalioca za pristup povjerljivim transkriptima i dokaznim predmetima kao odgovor na nalog od 11. oktobra 2001. i dodatni zahtjev za produženje roka", 31. oktobar 2001. (u daljnjem tekstu: Novi odgovor); "Nalog za podnošenje dodatka sa konkretnim zaštitnim mjerama koje se traže", 5. novembar 2001. (u daljnjem tekstu: Nalog); "Dodatni odgovor optužbe o zaštitnim mjerama i objelodanjivanju materijala iz pravila 70(C)", 16. novembar 2001. (u daljnjem tekstu: Dodatni odgovor); javna redigovana verzija "Odgovora optužbe na zahtjev žalioca za pristup povjerljivim transkriptima i dokaznim predmetima kao odgovor na nalog od 11. oktobra 2001. i dodatni zahtjev za produženje roka", 16. novembra 2001. (u daljnjem tekstu: Redigovani odgovor); "Nalog kojim se daje dozvola za podnošenje replike", 7. decembar 2001. (u daljnjem tekstu: Nalog od 7. decembra); "Konsolidovana replika žalioca na dodatne odgovore optužbe o zaštitnim mjerama i objelodanjivanju materijala iz pravila 70(C)" podnesena 10. januara 2002. na povjerljivoj i ex parte osnovi (u daljnjem tekstu: Replika); povjerljiva i ex parte "Deklaracija Ante Nobila u prilog konsolidovanoj replici žalioca na dodatne odgovore optužbe o zaštitnim mjerama i objelodanjivanju materijala iz pravila 70(C)", 10. januar 2002. (daljnjem tekstu: Deklaracija); "Odgovor optužbe na repliku u vezi sa zahtjevom žalioca za pristup povjerljivim transkriptima i dokaznim materijalima", 16. januar 2001. (u daljnjem tekstu: Odgovor na Repliku); "Odluka da se odgodi pitanje pristupa povjerljivim materijalima", 24. januar 2002. (u daljnjem tekstu: Odluka).

6 - Zahtjev, par. 5(a).

7 - Odgovor, str. 1 i 3-4.

8 - Vidi Dodatni odgovor, par. 6(a)-(c); predmet Tužilac protiv Blaškica, Odluka Pretresnog vijeca I po zahtjevima tužioca od 12. i 14. maja 1997. u vezi sa zaštitom svjedoka, predmet br. IT-95-14-PT, 6. juni 1997.

9 - Vidi Dodatni odgovor, par. 6(d).

10 - Vidi Dodatni odgovor, par. 6(e).

11 - Odluka, par. 5.

12 - Zahtjev, par. 2. Vidi takode Zahtjev, par. 17-21.

13 - Vidi, npr., Odluku, par. 6.

14 - Zahtjev, par. 7.

15 - Buduci da prvobitno vijece pred kojim je došlo do navodnog nepoštivanja ranijih naloga više ne postoji, odnosno više ne može da se konstituiše, cini se da bi doticno pitanje trebalo dati u razmatranje predsjedniku koji ce odluciti kako bi se ono trebalo rješavati.

16 - Zahtjev, par. 5(b).

17 - Zahtjev, par. 10.

18 - Zahtjev, par. 11.

19 - Zahtjev, par. 11., uz pozivanje na predmet br. IT-99-36-PT, Tužilac protiv Brdanina i Talica, Odluka po trecem zahtjevu tužioca za zaštitne mjere, 8. novembar 2000., (u daljnjem tekstu: Odluka Brdanin i Talic), par. 13.

20 - Ibid.

21 - Zahtjev, par. 14-23.

22 - Zahtjev, par. 10.

23 - Odgovor, str. 1 i 4.

24 - Odgovor, str. 1 i 4.

25 - Vidi Nalog od 7. decembra; Odluka, par. 4.

26 - Cinjenica da koristim posudene izraze kojima se koristila optužba ne smije se protumaciti kao da prihvacam da je pomenuti dio Odluke Brdanin i Talic relevantan u ovom slucaju.

27 - Novi odgovor, par. 9-11.

28 - Predmet br. IT-01-47-PT, Tužilac protiv Hadžihasanovica i drugih, Odluka po zahtjevu Marija Cerkeza za pristup povjerljivom propratnom materijalu, 10. oktobar 2001. (u daljnjem tekstu: Odluka Hadžihasanovic); predmet br. IT-99-36-PT, Tužilac protiv Brdanina i Talica, Odluka po zahtjevu Momira Talica za objelodanjivanje dokaza, 27. juni 2000. (u daljnjem tekstu: Odluka Talic), par. 7.

29 - Odluka Hadžihasanovic, par. 11. Vidi Novi zahtjev, str. 1, 4-6.

30 - Predmet IT-95-14-A, Tužilac protiv Blaškica, Odluka po zahtjevu žalioca za dostavu materijala, za suspenziju odnosno izmjenu rasporeda podnošenja podnesaka, te po dodatnim podnescima, 26. septembar 2000., par. 55.

31 - Odluka Hadžihasanovic, par. 11.

32 - Odluka Hadžihasanovic, par. 11. Odluka Talic, par. 7.

33 - U Novom zahtjevu se navodi da se pristup traži kako bi se ocijenilo postoji li materijal iz pravila 68 na koji molilac ima pravo (str. 5-6). To ce se razmatrati u nastavku ove odluke.

34 - Novi zahtjev, str. 1, 4-5.

35 - Vidi, npr. str. 1, 4-6.

36 - Tako tvrdi optužba u odnosu na neke dijelove tog materijala (Novi odgovor, par. 14). Vidi i Novi odgovor, par. 15 i 16, u kojem optužba iznosi druge argumente po kojima pomenuti materijali nisu prihvatljivi kao dokazi prema pravilu 115.

37 - Novi zahtjev, str. 5-6.

38 - Povjerljiva obavijest o namjeri optužbe da traži objelodanjivanje povjerljivog oslobadajuceg materijala od Pretresnog vijeca u predmetu Tužilac protiv Kordica i Cerkeza radi objelodanjivanja u žalbenom postupku u predmetu Tužilac protiv Blaškica, 24. januar 2001. (u daljnjem tekstu: Zahtjev prema pravilu 68), podnesen pred Žalbenim vijecem u predmetu Tužilac protiv Blaškica.

39 - Novi zahtjev, str. 5; Novi odgovor, par. 18.

40 - 5. novembar 2001., par 3.

41 - Predmet IT-95-14-A, Tužilac protiv Blaškica, ex parte i povjerljiv Zahtjev optužbe za objelodanjivanje povjerljivog oslobadajuceg materijala od Pretresnog vijeca u predmetu Tužilac protiv Kordica i Cerkeza radi objelodanjivanja prema pravilu 68 u žalbenom postupku u predmetu Tužilac protiv Blaškica, 2. februar 2001. Optužba je telefonskim putem dala svoju saglasnost da se ovaj dokument pomene u ovoj odluci.

42 - Vidi Novi odgovor, par. 23; Nalog za podnošenje dodatka sa konkretnim zaštitnim mjerama koje se traže, 5. novembar 2001., par. 3.

43 - Dodatni odgovor, par. 13.

44 - Vidi Novi odgovor, par. 20.

45 - Dodatni odgovor, par. 12.

46 - Dodatni odgovor, par. 8.

47 - Dodatni odgovor, par. 8.

48 - Dodatni odgovor, par. 8(iii).

49 - Odgovor, str. 2-3.

50 - Odgovor, str. 3.

51 - Odgovor, str. 3.

52 - Odgovor, str. 3.

53 - Odgovor, str. 3, fusnota 1.