PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija: g. Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. jula 2002.

 

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO "HITNOM ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA DODATNO PRODUŽENJE ROKA ZA ODGOVOR NA TREĆI ZAHTJEV ŽALIOCA NA OSNOVU PRAVILA 115"

Tužilaštvo:

g. Norman Farrell

Odbrana:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew M. Payley

JA, Fausto Pocar, predžalbeni sudija u ovom predmetu,

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Hitnom zahtjevu optužbe za dodatno produženje roka za odgovor na treći zahtjev žalioca na osnovu pravila 115", koji je optužba podijela 8. jula 2002. godine (dalje u tekstu: "hitni zahtjev"), kojim traži da joj se do 31. augusta 2002. dodatno produži rok za podnošenje odgovora na "Treći zahtjev žalioca da se prihvate dodatni dokazi u žalbenom postupku u skladu s pravilom 115", podnesen 10. juna 2002. u skladu s pravilom 115 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: "treći zahtjev");

IMAJUĆI U VIDU da optužba navodi sljedeće razloge za hitni zahtjev:

    1. da se, iz razloga povjerljivosti, broj ljudi ovlaštenih da rade na odgovoru na treći zahtjev svede na minimum;
    2. da, tokom priprema svog odgovora, optužba nailazi na stalne nejasnoće u vezi s identitetom svjedoka čije su izjave ponuđene kao dokaz u trećem zahtjevu, a koje još uvijek nije razjasnila u kontaktu s braniocima žalioca;
    3. da je potrebno prilično mnogo vremena i organizovanja da bi se isplanirale i sprovele dodatne istrage, uključujući i pretraživanje "cjelokupne baze podataka Međunarodnog suda", te istragu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini; i
    4. da je optužbi potrebno vrijeme da obavi razgovor sa svjedocima čije su izjave ponuđene kao dokaz u trećem zahtjevu;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor žalioca na hitni zahtjev optužbe za dodatno produženje roka za odgovor na treći zahtjev žalioca na osnovu pravila 115", podnesen 12. jula 2002., u kojem žalilac pobija razloge za hitni zahtjev i smatra prihvatljivim produženje do 29. jula 2002.;

IMAJUĆI U VIDU da je ovo drugi zahtjev optužbe da joj se produži rok za pripremu odgovora na treći zahtjev, a raniji zahtjev, podnesen 17. juna 2002., kojim traži produženje roka do 24. jula 2002., odobren je 18. juna 2002. odlukom predžalbenog sudije, uz napomenu da odgovor treba dostaviti do 15. jula 2002. godine;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su razlozi koje optužba navodi pod 1) i 2) u hitnom zahtjevu zapravo isti kao oni navedeni u zahtjevu od 17. juna 2002., a da su razlozi pod 3) i 4) mogli biti navedeni u istom zahtjevu, pri čemu nije pruženo nikakvo obrazloženje zašto to nije učinjeno;

NA OSNOVU pravila 107 i pravila 65ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODLUČUJEM da djelomično odobrim hitni zahtjev, i to da optužba svoj odgovor na treći zahtjev mora dostaviti do 10. augusta 2002. i PODSJEĆAM optužbu da odgovor pripremi u skladu s ograničenim brojem stranica koji je predžalbeni sudija naveo u svojoj odluci od 18. juna 2002.; i

DOZVOLJAVAM žaliocu da, ukoliko želi, do 30. augusta 2002. dostavi svoju repliku na odgovor otpužbe u skladu s odredbom (C) 5 Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva (IT/184 Rev. 1) Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Fausto Pocar,
predžalbeni sudija
Dana 12. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 

[pečat Međunarodnog suda]