PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija: g. Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 22. jula 2002.

 

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA

Tužilac protiv Hadžihasanovića i drugih

Tužilaštvo:

g. Ekkehard Withopf

Odbrana:

gđa Edina Rešidović i g. Stéphane Bourgon za Envera Hadžihasanovića
gđa Vasvija Vidović i g. John Jones za Mehmeda Alagića
g. Fahrudin Ibrišimović i g. Rodney Dixon za Amira Kuburu

Tužilac protiv Blaškića  

Tužilaštvo:

g. Norman Farrell

Odbrana:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew Payley

JA, Fausto Pocar, predžalbeni sudija u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU "Združeni zahtjev Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure da se odobri pristup svim povjerljivim materijalima – transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Tužilac protiv Zorana Kupreškića i drugih (predmet br. IT-95-16A); Tužilac protiv Tihomira Blaškića (predmet br. IT-95-14-T); i Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza (predmet br. IT-95-14/2-T), dostavljen 6. septembra 2001. (dalje u tekstu: "zahtjev");

IMAJUĆI U VIDU "Objedinjeni odgovor optužbe na zahtjeve ₣sicğ Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure da se odobri pristup svim povjerljivim materijalima – transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Tužilac protiv Zorana Kupreškića i drugih (predmet br. IT-95-16A); Tužilac protiv Tihomira Blaškića (predmet br. IT-95-14-T); i Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza (predmet br. IT-95-14/2-T)", dostavljen 20. septembra 2001. godine;

IMAJUĆI U VIDU "Ordonnance du Président relative à la Requête conjointe de la Défense dans lžAffaire Le Procureur c/Hadžihasanović et consorts aux fins džautoriser lžaccess à des pièces confidentielles de lžaffaire le Procureur c/Kupreškić et consorts", izdan 25. septembra 2001., kojim predsjednik Suda odbacuje zahtjev;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog predsjednika po združenom zahtjevu odbrane u predmetu Tužilac protiv Hadžihasanovića i drugih da im se odobri pristup svim povjerljivim materijalima iz predmeta Tužilac protiv Blaškića", izdan 16. oktobra 2001., kojim je predsjednik Suda odlučio da odgodi donošenje odluke po zahtjevu u vezi s povjerljivim materijalom u predmetu Blaškić dok se Žalbeno vijeće ne izjasni po Hadžihasanovićevom zahtjevu za dozvolu za ulaganje žalbe na naloga predsjednika Suda od 25. septembra 2001.;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po žalbi na odbijanje zahtjeva da se odobri pristup povjerljivim materijalima iz drugog predmeta", donesenu 23. aprila 2002., u kojoj je Žalbeno vijeće ustanovilo da je predsjednik Suda pogriješio u primjeni prava kad je odbio odobriti pristup traženim materijalima i vratilo predmet predsjedniku da odobri traženi pristup i odredi eventualne primjerene zaštitne mjere;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog predsjednika po zahtjevu odbrane da se odobri pristup povjerljivom materijalu u predmetu Tužilac protiv Blaškića", izdan 28. maja 2002. (dalje u tekstu: "nalog predsjednika"), kojim predsjednik poziva sekretara Suda da proslijedi zahtjev Žalbenom vijeću u predmetu Blaškić;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor žalioca na združeni zahtjev Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure da se odobri pristup svim povjerljivim materijalima, transkriptima i dokaznim predmetima", koji je Tihomir Blaškić dostavio 14. juna 2002. godine;

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Odgovoru optužbe na zahtjev Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure da se odobri pristup svim povjerljivim materijalima – transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Tužilac protiv Tihomira Blaškića (predmet br. IT-95-14-T) i zahtjev za produženje roka", dostavljenom 12. jula 2002. (dalje u tekstu: "odgovor optužbe"), u kojem optužba traži da Žalbeno vijeće prihvati njezin odgovor kao valjano dostavljen u skladu s paragrafom 16 Uputstva o proceduri podnošenja pismenih podnesaka u žalbenim postupcima pred Međunarodnim sudom (IT/155 Rev.1) (dalje u tekstu: "Uputstvo");

IMAJUĆI U VIDU da je odgovor optužbe trebao biti dostavljen najkasnije 7. juna 2002., pošto je nalog predsjednika dostavljen 28. maja 2002.;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor odbrane na podnesak optužbe od 12. jula 2002.", koji su 18. jula 2002. dostavili Enver Hadžihasanović, Mehmed Alagić i Amir Kubura (dalje u tekstu: "odgovor odbrane"), kojim odbrana tvrdi da je odgovor optužbe neopravdan i da bi ga trebalo odbaciti pošto optužba nije uspjela objasniti kako je odlukom Žalbenog vijeća od 8. marta 2002. stvoren "novi kriterijum" koji bi se primijenjivao pri identifikaciji povjerljivog materijala, a koji bi se znatno razlikovao od prethodnog i opravdao kašnjenje optužbe u dostavi svog odgovora.

SMATRAJUĆI da je optužba mogla tražiti dozvolu da ažurira svoj odgovor od 20. septembra 2001. pošto je sudska praksa u vezi s pitanjem pristupa povjerljivom materijalu iz drugog predmeta znatno napredovala od vremena kada je zahtjev prvobitno podnesen;

SMATRAJUĆI da tačka 16 Uputstva predviđa da Žalbeno vijeće može prihvatiti kao valjan svaki postupak proveden nakon isteka propisanog roka;

OVIM ODOBRAVAM zahtjev optužbe i smatram da je odgovor optužbe valjano dostavljen, i

ODOBRAVAM zahtjev odbrane da joj se odobri da repliku na odgovor tužioca dostavi najkasnije do 1. augusta 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Fausto Pocar,
predžalbeni sudija
Dana 22. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 

[pečat Međunarodnog suda]