PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

 

Sudija: g. Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. augusta 2002.

 

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA

 


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA I PREKORAČENJE BROJA STRANICA PREDVIĐENOG ZA ŽALIOČEVU REPLIKU

Tužilaštvo:

g. Norman Farrell

Odbrana:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew Payley

JA, Fausto Pocar, predžalbeni sudija u ovom predmetu,

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Zahtjevu žalioca za produženje roka i prekoračenje broja stranica predviđenog za repliku na treći zahtjev za prihvatanje dodatnih dokaza u skladu sa pravilom 115", podnesenom 16. augusta 2002., u kojem žalilac traži da mu se produži vremenski rok za podnošenje odgovora do 13. septembra 2002., kao i da mu se odobri prekoračenje broja stranica kojih prema Uputstvu o dužini zahtjeva i podnesaka IT/184 Rev.1 (dalje u tekstu: Uputstvo IT/184) može biti najviše 20, odnosno 6000 riječi,

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor tužilaštva na Zahtjev žalioca za produženje roka i prekoračenje broja stranica predviđenog za repliku na treći zahtjev za prihvatanje dodatnih dokaza u skladu sa pravilom 115", podnesen 20. augusta 2002., u kojem se tužilaštvo ne protivi žaliočevom zahtjevu za produženje roka ali smatra da je 15 strana dovoljno za žaliočevu repliku na odgovor tužilaštva,

NA OSNOVU pravila 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda i odredbe (C) (7) Uputstva IT/184,

OVIM ODOBRAVAM žaliocu da prekorači ograničenje broja stranica predviđeno Uputstvom IT/184 i dozvoljavam mu da podnese repliku na Odgovor tužilaštva na žaliočev treći zahtjev za prihvatanje dodatnih dokaza u skladu sa pravilom 115, ukupne dužine od 15 stranica, i

NALAŽEM da se rok za podnošenje replike dalje produži do 9. septembra 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je engleski tekst mjerodavan.

Dana 28. augusta 2002.
U Hagu,
Nizozemska
/potpis na originalu/
Fausto Pocar,
predžalbeni sudija