PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Fausto Pocar, predsjedavajući
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 31. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA O DOKAZIMA


Zastupnik optužbe:
g. Norman Farrell

Zastupnici žalioca:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew M. Paley

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO prvom, drugom, trećem i četvrtom zahtjevu žalioca Tihomira Blaškića da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik)[1], s tim da je prvi zahtjev podnesen 19. januara 2001. (u daljnjem tekstu: prvi zahtjev po pravilu 115)[2], drugi zahtjev je podnesen zapečaćeno 18. oktobra 2001. (u daljnjem tekstu: drugi zahtjev po pravilu 115)[3], treći zahtjev je podnesen zapečaćeno 10. juna 2002. (u daljnjem tekstu: treći zahtjev po pravilu 115)[4] i četvrti zahtjev je podnesen povjerljivo 12. maja 2003. (u daljnjem tekstu: četvrti zahtjev po pravilu 115)[5] ;

IMAJUĆI U VIDU brojne odgovore i replike koje su podnijele strane u postupku,[6]

UZEVŠI U OBZIR da verzija pravila 115 Pravilnika koja se primjenjuje na ovu žalbu predviđa da "(A) [a] strana može podneskom zatražiti da pred žalbenim vijećem izvede dodatne dokaze koji joj nisu bili dostupni na suđenju .... (B) Žalbeno vijeće odobrava izvođenje tih dokaza ako smatra da je to u interesu pravde."

UZEVŠI U OBZIR da su u sudskoj praksi Međunarodnog suda dokazi prihvatljivi na osnovu pravila 115 ako nisu bili dostupni na suđenju i ako su relevantni i vjerodostojni – to jest, ako im se razumno može vjerovati i u njih se pouzdati – i ako su takvi da su mogli utjecati na presudu, dakle, da su mogli pokazati, u slučaju kada zahtjev podnosi optuženi, da je osuđujuća presuda neutemeljena;[7]

UZEVŠI U OBZIR da se od podnosioca zahtjeva traži, u slučaju da su ti dokazi bili dostupni na suđenju, ili da su mogli biti otkriveni vršenjem nužne revnosti, da dokaže i da bi neprihvatanje tog dodatnog materijala dovelo do neizvršenja pravde – jer bi on, da je bio dostupan na suđenju, utjecao na presudu;[8]

BUDUĆI DA se važnost dodatnog materijala mora razmatrati u kontekstu dokaza izvedenih na suđenju i onih prihvaćenih po žalbi, a ne izolirano;[9]

S OBZIROM NA TO da na osnovu pravila 73ter(C) i 107 Pravilnika, Žalbeno vijeće može odbiti da prihvati dokaze koji, iako prihvatljivi po žalbi, predstavljaju dupliciranje ostalih dokaza koji su prihvaćeni po žalbi;

PODSJEĆAJUĆI da je Žalbeno vijeće svojim Nalogom o rasporedu od 31. oktobra 2002. (u daljnjem tekstu: Nalog od 31. oktobra) utvrdilo da su dokazni predmeti 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 101, 102, 103, 132, 146, 147, 149, 183, 187, 242, 243, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 266 i 267 iz prvog zahtjeva na osnovu pravila 115 i dokazni predmeti 1, 14, 16, 25, 27 i 35 iz drugog zahtjeva na osnovu pravila 115 nesporno prihvatljivi budući da očito ispunjavaju kriterije iz pravila 115 jer nisu bili dostupni na suđenju, relevantni su i vjerodostojni i mogli su pokazati da je osuđujuća presuda neutemeljena;

PODSJEĆAJUĆI, nadalje, da se Nalogom od 31. oktobra dokazni predmeti 36, 37 i 39 iz drugog zahtjeva na osnovu pravila 115 nesporno smatraju prihvatljivim u skladu s uvjetom iz pravila 115 prema kojem bi njihovo neprihvatanje dovelo do neizvršenja pravde;

POTVRĐUJUĆI da treba prihvatiti dokaze iz prvog i drugog zahtjeva na osnovu pravila 115 koji se Nalogom od 31. oktobra smatraju nesporno prihvatljivim;

S OBZIROM NA TO da se Žalbeno vijeće u svojem Nalogu od 31. oktobra uzdržalo od izjašnjavanja u pogledu ostalih dodatnih dokaza čije prihvatanje žalilac traži u svom prvom i drugom zahtjevu na osnovu pravila 115;

S OBZIROM NA TO da je žalilac povukao dokazni predmet br.11 iz prvog zahtjeva na osnovu pravila 115;

BUDUĆI DA Žalbeno vijeće drži da dokazni predmeti iz prvog zahtjeva na osnovu pravila 115, u vezi s kojima se Žalbeno vijeće uzdržalo od izjašnjavanja, nisu bili dostupni na suđenju i da su među tim dokaznim predmetima, dokazni predmeti 141 i 142 prihvatljivi, jer nisu bili dostupni na suđenju, a s obzirom na to da su relevantni, vjerodostojni i takvi da su mogli pokazati da je osuđujuća presuda neutemeljena, a budući da ostali dokazni predmeti iz prvog zahtjeva na osnovu pravila 115 u vezi s kojima se Žalbeno vijeće uzdržalo od izjašnjavanja nisu takvi da su mogli pokazati da je osuđujuća presuda neutemeljena;

UZEVŠI U OBZIR da je među dokazima iz drugog zahtjeva na osnovu pravila 115 za koje se Žalbeno vijeće uzdržalo od izjašnjavanja, dokazni predmet 2 prihvatljiv jer nije bio dostupan na suđenju, a s obzirom da je relevantan, vjerodostojan i takav da je mogao pokazati da je osuđujuća presuda neutemeljena, te da su dokazni predmet 3, dokazni predmeti 4-13, dokazni predmet 15, dokazni predmet 17, dokazni predmet 18, dokazni predmet 20, dokazni predmet 21, dokazni predmet 22, dokazni predmet 29, dokazni predmet 32, dokazni predmet 38 i dokazni predmet 40 neprihvatljivi jer nisu mogli pokazati da je osuđujuća presuda neutemeljena; a dokazni predmet 23, dokazni predmet 24, dokazni predmet 26 i dokazni predmet 28 bili su dostupni na suđenju i neprihvatljivi su jer nisu utjecali na presudu;

UZEVŠI U OBZIR, nadalje, da u odnosu na dokaze iz drugog zahtjeva na osnovu pravila 115 u vezi s kojima se Žalbeno vijeće uzdržalo od izjašnjavanja, dokazni predmet 19, dokazni predmet 30, dokazni predmet 33 i dokazni predmet 34 ispunjavaju uvjete iz pravila 115, ali nije u interesu pravde da se izvedu, jer se radi o dupliciranim dokazima;

BUDUĆI DA je nepotrebno očitovati se o prihvatljivosti dokaznog predmeta 31 iz drugog zahtjeva na osnovu pravila 115 jer je dokaz čije prihvatanje žalilac traži preko dokaznog predmeta 31 sadržan u dokaznom predmetu 40 iz četvrtog zahtjeva na osnovu pravila 115 o kojem će biti riječi u nastavku;

BUDUĆI DA je Tužilaštvo 7. januara 2003. godine podnijelo povjerljivo svoje "Dokaze u svrhu pobijanja i argumente u odgovoru na dodatne dokaze prihvaćene po žalbi" (u daljnjem tekstu: Prvi podnesak)[10] u vezi s dokazima koji su Nalogom od 31. oktobra proglašeni nesporno prihvatljivim;

BUDUĆI DA je materijal u svrhu pobijanja prihvatljiv ako se izravno odnosi na suštinu dodatnih dokaza koje je prihvatilo Žalbeno vijeće;

BUDUĆI DA su stavke za koje se traži da budu prihvaćene kao materijal u svrhu pobijanja, a predstavljaju ili dokazne predmete sa suđenja ili su prihvaćene po žalbi na osnovu pravila 115, neprihvatljive kao materijal u svrhu pobijanja;

BUDUĆI DA da sljedeće stavke iz materijala u svrhu pobijanja iz Prvog podneska izravno utječu na prihvaćene dokazne predmete žalioca; PA 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 23-26, 34-41, 43, 44, 46, 47[11], 48, 49, 51 i 52;

BUDUĆI DA dokazni predmeti 6, 12, 13, 14, 16, 18, 22-25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 57 i 59 iz četvrtog zahtjeva po pravilu 115 ispunjavaju uvjete iz pravila 115 jer nisu bili dostupni na suđenju, a relevantni su, vjerodostojni i takvi da su mogli utjecati na presudu;

BUDUĆI DA su u odnosu na preostale stavke iz četvrtog zahtjeva na osnovu pravila 115 dokazni predmeti 11, 26, 41, 49-51 i 53 neprihvatljivi jer su irelevantni; dokazni predmet 15 i dokazni predmet 56 su neprihvatljivi jer nisu vjerodostojni; a dokazni predmeti 1, 9, 10, 11, 17, 28, 32, 37, 38, 39, 46, 48, 54, 55 i 58 su neprihvatljivi jer nisu mogli utjecati na presudu;

BUDUĆI DA je žalilac povukao dokazni predmet 29 iz četvrtog zahtjeva na osnovu pravila 115;

BUDUĆI DA su dokazni predmeti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 21, 36 i 60 iz četvrtog zahtjeva na osnovu pravila 115 bili dostupni na suđenju i ne bi utjecali na presudu;

BUDUĆI DA, premda bi dokazni predmet 19 i dokazni predmet 35 iz četvrtog zahtjeva na osnovu pravila 115 utjecali na presudu, nije u interesu pravde da se izvode jer bi se radilo o dupliciranju dokaza;

BUDUĆI DA je Tužilaštvo 16. jula 2003. godine povjerljivo podnijelo svoje "Dokaze u svrhu pobijanja i argumente u odgovoru na četvrti dodatni zahtjev po žalbi žalioca" (u daljnjem tekstu: Drugi podnesak)[12], te takođe iznijelo argumente koji se odnose na materijal u svrhu pobijanja iz Prvog podneska;

BUDUĆI DA sljedeće stavke materijala u svrhu pobijanja iz Prvog i Drugog podneska izravno utječu na suštinu prihvaćenih dokaznih predmeta iz četvrtog zahtjeva na osnovu pravila 115: PA 8, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34-41, 51, 52, 56, 74, 75 i 78;

IMAJUĆI U VIDU da su 21. novembra 2002. godine stranke iznijele usmene argumente o tome da li nesporno prihvatljivi dokazi iz prva tri zahtjeva na osnovu pravila 115 opravdavaju novo suđenje pred pretresnim vijećem o nekim ili svim tačkama;

UZEVŠI U OBZIR da pravilo 117(C) Pravilnika predviđa da "Žalbeno vijeće pod odgovarajućim okolnostima može naložiti da se optuženom ponovno sudi u skladu s pravom"; da je odluka o tome da li zadržati predmet ili ga vratiti na ponovno suđenje diskreciono pravo Žalbenog vijeća u svjetlu okolnosti predmeta; i s obzirom na to da kod donošenja takve odluke treba voditi računa o interesima pravde;

S OBZIROM NA TO da je Žalbeno vijeće u ovom predmetu analiziralo sve dokaze koje je žalilac ponudio, kao i sav materijal koji je u svrhu pobijanja ponudilo Tužilaštvo, i da je to učinilo na osnovu zapisnika sa suđenja;

UTVRDIVŠI da u ovim okolnostima ponovno suđenje nije opravdano;

ODLUČUJE sljedeće:

1. Prihvataju se dokazni predmeti iz prvog i drugog zahtjeva na osnovu pravila 115 koji su Nalogom od 31. oktobra smatrani nesporno prihvatljivim.

2. Od dokaznih predmeta iz prvog zahtjeva na osnovu pravila 115 za koje je Žalbeno vijeće odgodilo svoju odluku, prihvataju se dokazni predmeti 141 i 142; preostale stavke se odbijaju.

3. Od dokaznih predmeta iz drugog zahtjeva na osnovu pravila 115 za koje se Žalbeno vijeće uzdržalo od izjašnjavanja, prihvaćen je dokazni predmet 2; dokazni predmeti 3, 4-13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38 i 40 se odbijaju.

4. Sljedeći dokazni predmeti iz četvrtog zahtjeva na osnovu pravila 115 se prihvataju: dokazni predmeti 6, 12, 13, 14, 16, 18, 22-25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 57 i 59; preostale stavke se odbijaju.

5. Sljedeći materijali u svrhu pobijanja Tužilaštva iz Prvog i Drugog podneska se prihvataju: PA 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 34-41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 74, 75 i 78; preostale stavke se odbijaju.

Uskoro slijedi daljnji nalog kojim će se odrediti datum pretresa po žalbi.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

 

/potpis na originalu/

 

Fausto Pocar,

 

predsjedavajući sudija

   
   

Dana 31. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]


[1] To znači po pravilu 115 kako je ono glasilo prije zadnje izmjene 29. jula 2002. Vidi, takođe, Pravilo 6(D), koje kaže da se izmjena "neće primijeniti na način koji bi ugrozio prava optuženog ili osuđenog ili osobe oslobođene optužbe u bilo kojem predmetu koji je u toku."

[2] "Podnesak žalioca u prilog zahtjevu da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115, u skladu s odlukom Žalbenog vijeća od 26. septembra 2000.", 19. januar 2001.

[3] "Drugi zahtjev žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115", podnesen zapečaćeno 18. oktobra 2001.

[4] O ovom zahtjevu će se odlučivati u zasebnoj povjerljivoj odluci.

[5] "Četvrti zahtjev žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115", povjerljivo, 12. maja 2003; "Ispravljeni četvrti zahtjev žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115", povjerljivo 13. juna 2003.

[6] U odnosu na prvi zahtjev po pravilu 115, vidi "Odgovor Tužilaštva na zahtjev žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115" (povjerljivo), 19. april 2001, javna verzija je podnesena 13. septembra 2001; i "Replika žalioca u formi memoranduma u prilog zahtjevu žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115, u skladu s Odlukom Žalbenog vijeća od 26. septembra 2000." (podneseno zapečaćeno), 18. juni 2001.

U odnosu na drugi zahtjev po pravilu 115, vidi "Odgovor Tužilaštva na drugi zahtjev žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115", 10. decembar 2001, zajedno s povjerljivim i djelomično ex parte dodacima (koji su podneseni povjerljivo 11. decembra 2001); "Replika žalioca u prilog drugom zahtjevu da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115" (podnesena zapečaćeno, 7. januara 2002; redigirana verzija drugog zahtjeva po pravilu 115, 7. mart 2002; javna, redigirana verzija odgovora Tužilaštva, 7. mart 2002; redigirana verzija replike žalioca u prilog drugog zahtjeva da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115, 7. mart 2002.

U odnosu na četvrti zahtjev po pravilu 115, vidi "Dokazne predmete u prilog četvrtog zahtjeva žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115" (povjerljivo), 20. maj 2003; "Ispravljeni četvrti zahtjev žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115" (povjerljivo), 13. juni 2003; "Odgovor Tužilaštva na četvrti zahtjev žalioca da se odobre dodatni dokazi na osnovu pravila 115" (povjerljivo), 18. juni 2003; "Ispravljena verzija odgovora Tužilaštva na četvrti zahtjev žalioca da se odobre dodatni dokazi na osnovu pravila 115" (povjerljivo), 30. juni 2003; "Corrigenda odgovora Tužilaštva na četvrti zahtjev žalioca da se odobre dodatni dokazi" (povjerljivo), 30. juni 2003; "Replika žalioca u prilog četvrtom zahtjevu da se odobre dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115" (povjerljivo), 30. juni 2003; "Redigirana javna verzija ispravljenog četvrtog zahtjeva žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115", 8. august 2003; "Javna redigirana verzija ispravljene verzije odgovora Tužilaštva na četvrti zahtjev žalioca da se odobre dodatni dokazi na osnovu pravila 115", 21. august 2003.

[7] Tužilac protiv Krstića, predmet br. IT-98-33-A, "Odluka po zahtjevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku", 5. august 2003., str. 3 (u daljnjem tekstu: "Odluka u predmetu Krstić". Vidi, takođe, Tužilac protiv Kupreškića i drugih, predmet br. IT-95-16-A, Presuda po žalbi, 23. oktobar 2001., par. 68.

[8] Odluka u predmetu Krstić, str. 4.

[9] Odluka u predmetu Krstić, str. 4.

[10] U vezi s Prvim podneskom, vidi "Javna redigirana verzija dokaza optužbe u svrhu pobijanja i argumenti u odgovoru na dodatne dokaze prihvaćene po žalbi", 24. januar 2003; "Protivljenje žalioca dokazima optužbe u svrhu pobijanja i argumenti u odgovoru na dodatne dokaze prihvaćene po žalbi", povjerljivo, 3. mart 2003; "Javna redigirana verzija protivljenja dokazima optužbe u svrhu pobijanja i argumenti u odgovoru na dodatne dokaze prihvaćene po žalbi", 7. april 2003.

[11] Iako se čini da je dokazni predmet 141 iz prvog zahtjeva na osnovu pravila 115 identičan dokaznom predmetu PA 47, kopija originalne verzije PA 47 je čitljivija nego kopija originalne verzije dokaznog predmeta 141 iz prvog zahtjeva na osnovu pravila 115.

[12] U odnosu na Drugi podnesak, vidi "Protivljenje žalioca dokazima Tužilaštva u svrhu pobijanja i argumentima u odgovoru na četvrti zahtjev žalioca o dodatnim dokazima po žalbi" (povjerljivo), 4. august 2003; "Replika Tužilaštva na 'Protivljenje žalioca dokazima u svrhu pobijanja Tužilaštva i argumentima u odgovoru na četvrti zahtjev žalioca o dodatnim dokazima po žalbi" (povjerljivo), 15. august 2003; "Protureplika žalioca na repliku Tužilaštva na protivljenje žalioca dokazima Tužilaštva u svrhu pobijanja i argumentima u odgovoru na četvrti zahtjev žalioca o dodatnim dokazima po žalbi" (povjerljivo), 1. septembar 2003.