PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Fausto Pocar, predsjedavajući
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 8. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA U VEZI SA SADRŽAJEM SVJEDOČENJA SVJEDOKA U ŽALBENOM POSTUPKU I ZAHTJEVOM OPTUŽBE DA SE PREISPITA NALOG O RASPOREDU ZA PRETRES S IZVOĐENJEM DOKAZA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Advokati žalioca:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew M. Paley

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

S OBZIROM NA "Obavijest u vezi s očekivanim sadržajem svjedočenja svjedoka u žalbenom postupku" (u daljnjem tekstu: Obavijest), koja je podnesena kao povjerljiva 1. decembra 2003., a u kojoj žalilac, u skladu s nalogom o rasporedu Žalbenog vijeća od 18. novembra 2003., iznosi pitanja za koja se očekuje da će biti predmet iskaza svjedoka kojima je naloženo da stupe pred Vijeće;

RJEŠAVAJUĆI PO "Odgovoru optužbe na obavijest žalioca u vezi s očekivanim sadržajem svjedočenja svjedoka u žalbenom postupku" (u daljnjem tekstu: Odgovor optužbe na obavijest žalioca), koji je podnesen kao povjerljiv 4. decembra 2003., a u kojem optužba navodi između ostalog sljedeće: a) žalilac predlaže dokaze u vezi s potpuno novim pitanjima, b) ocjenjivanje dokaza predviđeno pravilom 115 treba biti ograničeno na ocjenu vjerodostojnosti dokaza koje je Žalbeno vijeće već prihvatilo, c) "sadržaj [Naloga o rasporedu od 31. oktobra 2003.] podrazumijeva da se ispitivanje svjedoka treba ograničiti na pitanja vezana za argumente koje je žalilac nastojao izvesti iz dokaza u fazi prihvatanja po pravilu 115",[1] i d) "žalilac bi se prilikom ispitivanja svjedoka koji će svjedočiti na pretresu s izvođenjem dokaza trebao ograničiti na izvođenje dokaza u pogledu pitanja vezanih za argumente koje pokušava da izvede iz transkripata i izjava koje je prihvatilo Žalbeno vijeće... ili za argumente koje je optužba iznijela u okviru pobijanja";[2]

S OBZIROM NA TO DA optužba zaključuje da je žalilac, ako je htio da svjedoke ispituje o čitavom nizu pitanja koja je naveo u Obavijesti, trebao od svjedoka uzeti izjave koje se odnose na sva ta pitanja i podnijeti podnesak na osnovu pravila 115 u vezi s tim izjavama, te da bi optužba tada imala priliku da iznese argumente u vezi s prihvatljivošću tih dokaza i da, ako bi oni bili prihvaćeni, podnese svoje dokaze za pobijanje, prije faze ocjenjivanja dokaza u okviru ovog postupka;[3]

S OBZIROM NA "Repliku žalioca na odgovor optužbe na obavijest žalioca u vezi s očekivanim sadržajem svjedočenja svjedoka u žalbenom postupku" (u daljnjem tekstu: Žaliočeva replika), podnesenu na povjerljivoj osnovi 5. decembra 2003., u kojoj žalilac navodi sljedeće: a) transkripti iskaza svjedoka iz predmeta Kordić ponuđeni su kako bi se pokazalo postojanje a priori dobrih razloga da se smatra da su ispunjeni uslovi iz pravila 115, i nije im bila svrha da se ograniče pitanja koja trebaju biti iznesena i prihvaćena u žalbenom postupku, b) sadržaj svjedočenja u ovom žalbenom postupku treba biti ono što svjedoci lično znaju, a ne iskazi koje je optužba dobila od svjedoka u predmetu Kordić, c) žalilac nije nikad imao priliku da do kraja ispita oslobađajuće informacije u posjedu tih svjedoka, d) nakon što je stupio u vezu s tim svjedocima i pregledao sažetke koje je nedavno dala optužba, žalilac je saznao da oni raspolažu s više za njega oslobađajućih informacija no što se pokazalo u predmetu Kordić, i e) da se opseg ispitivanja svjedoka treba ograničiti na pitanja iznesena u fazi kada su dokazi predloženi u skladu s pravilom 115, Žalbeno vijeće ne bi naložilo žaliocu da podnese obavijest o očekivanom sadržaju;[4]

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu optužbe da se preispita postojeći nalog o rasporedu za pretres s izvođenjem dokaza i zahtjevu za naloge u vezi s tim" (u daljnjem tekstu: Zahtjev optužbe za preispitivanje), podnesenom 4. decembra 2003., u kojem optužba navodi između ostalog sljedeće: a) trebalo bi uspostaviti bolju ravnotežu u raspoređivanju vremena predviđenog za ispitivanje svjedoka na raspravi s izvođenjem dokaza, "odnosno, svrha rasprave s izvođenjem dokaza bila bi zadovoljena kad bi se optužbi dodijelilo nešto više vremena za ispitivanje",[5] jer vrijeme koje je dodijeljeno optužbi neće omogućiti iscrpno, pravedno i konstruktivno ispitivanje; b) žalilac nije ni u jednom trenutku, kada je predložio transkripte iskaza svjedoka iz predmeta Kordić, tražio da svjedoci svjedoče, c) pitanja na koja bi se trebala odnositi svjedočenja proširena su tako da obuhvataju i dokaze koji nisu prihvaćeni, d) može se primijeniti pravilo 89(F) Pravilnika tako što će se svjedoci pitati da li bi dali odgovore jednake onima koje su dali prilikom svjedočenja ako bi im Žalbeno vijeće postavilo ista pitanja,[6] i e) traži da se "izda nalog da tokom svjedočenja svjedoka ne bude dozvoljena nikakva komunikacija ili kontakt, u vezi sa svjedočenjem, sa bilo kojom od strana ili s bilo kojom osobom";[7]

S OBZIROM NA "Žaliočev odgovor na zahtjev optužbe za preispitivanje postojećeg naloga o rasporedu za pretres s izvođenjem dokaza i zahtjev za naloge u vezi s tim" (u daljnjem tekstu: Žaliočev odgovor na zahtjev optužbe za preispitivanje), podnesen 5. decembra 2003., u kojem žalilac navodi sljedeće: a) on nije namjeravao da ponudi transkripte umjesto usmenog svjedočenja i oni su ponuđeni "kao dokazi prima facie da su iskazi svjedoka prihvatljivi prema pravilu 115",[8] b) u svom svjedočenju svjedoci su odgovarali samo na pitanja vezana za predmet Kordić, c) optužba je nedavno žaliocu dostavila kopije sažetaka provjere svjedoka za svjedoke koji su pozvani da svjedoče u ovom žalbenom postupku, a ti sažeci, tvrdi žalilac, pokazuju da svjedoci posjeduju "mnogo više oslobađajućih dokaza u vezi sa žaliocem nego što se pokazalo tokom njihovog svjedočenja u predmetu Kordić,"[9] d) kad bi se od svjedoka tražilo samo da potvrde svoja ranija svjedočenja u predmetu Kordić, optužba bi ih unakrsno ispitivala upravo o iskazima koje je sama od njih dobila te bi tako kontrolirala i glavno i unakrsno ispitivanje svjedoka u ovom žalbenom postupku, e) zahtjev optužbe da joj se dozvoli dodatno vrijeme za unakrsno ispitivanje je neosnovan, f) što se tiče zahtjeva optužbe da se nijednoj od strana ne dozvoli da kontaktira svjedoke u vezi s njihovim svjedočenjem, žalilac ističe da je tokom njegovog suđenja objema stranama bilo dozvoljeno da se sastaju sa svjedocima za vrijeme pauza tokom čitavog trajanja svjedočenja i da optužba nije ničim opravdala usvajanje drugačijeg pristupa u žalbenom postupku;[10]

BUDUĆI DA će se, što se tiče zahtjeva optužbe da se uspostavi bolja ravnoteža u raspoređivanju vremena predviđenog za ispitivanje svjedoka na pretresu s izvođenjem dokaza, u skladu s nalogom o rasporedu od 2. decembra 2003., vrijeme predviđeno za ispitivanje prilagoditi kada to bude potrebno;

BUDUĆI DA je, što se tiče svjedoka koji su pozvani da svjedoče na pretresu koji počinje 8. decembra 2003., Žalbeno vijeće razmotrilo sve relevantne transkripte koje je ponudio žalilac i da su ti transkripti prihvaćeni kako su podneseni od strane žalioca;

BUDUĆI DA je svrha ispitivanja svjedoka navedenih u nalogu od 31. oktobra 2003. da se ocijene dokazi koje je žalilac predložio u svojim podnescima na osnovu pravila 115 i koje je Žalbeno vijeće prihvatilo;

BUDUĆI DA žalilac navodi da je optužba oslobađajuće dokaze koji nisu bili sadržani u svjedočenjima svjedoka objelodanila tek 28. novembra 2003.;

S OBZIROM, NADALJE, NA TO da je u interesu pravde da se takvi navodno oslobađajući dokazi ocijene u sudnici putem ispitivanja svjedoka;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODBIJA Zahtjev optužbe za preispitivanje; ODLUČUJE da glavno ispitivanje svjedoka može obuhvatati sve činjenične okolnosti na koje se odnose prihvaćeni dokazi, kao i navodno oslobađajući dokazi sadržani u sažecima koje je optužba objelodanila 28. novembra 2003.; i NALAŽE da optužbi nije dozvoljeno da kontaktira sa svjedocima ni u kom trenutku tokom svjedočenja, a da žalilac može kontaktirati s njima tokom glavnog ispitivanja, tokom dopunskog ispitivanja i nakon unakrsnog ispitivanja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

  /potpis na originalu/
  Fausto Pocar,
  predsjedavajući sudija
Dana 8. decembra 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Odgovor optužbe na obavijest žalioca, par. 3.

[2] Id., par. 39.

[3] Id., par. 38.

[4] Žaliočeva replika, par. 1 do 4.

[5] Zahtjev optužbe za preispitivanje, par. 3.

[6] Id., par. 5 do 11.

[7] Id., par 23.

[8] Žaliočev odgovor na zahtjev optužbe za preispitivanje, par. 2.

[9] Id., par 3.

[10] Id., par. 6.