PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Fausto Pocar, predsjedavajući
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO PRIGOVORU ŽALIOCA NA PONOVNI DODATNI PODNESAK OPTUŽBE OD 8. DECEMBRA 2003.

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Zastupnici žalioca:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew Paley

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

PODSJEĆAJUĆI na Nalog o rasporedu od 31. oktobra 2003. Žalbenog vijeća u ovom predmetu u kojem se, s obzirom na prihvaćene dodatne dokaze i materijal u postupku pobijanja, nalaže stranama u postupku da, ako to žele, do 1. decembra 2003. podnesu dodatni podnesak;

IMAJUĆI U VIDU da je žalilac 21. novembra 2003. podnio Žalbenom vijeću molbu za dozvolu da podnese dodatni podnesak od 35 stranica (10.500 riječi), pozivajući se na odredbe (C) (5) i (7) Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva, IT/184 Rev.1 (dalje u tekstu: Uputstvo), te da se tužilac nije usprotivio molbi;

IMAJUĆI U VIDU da je tom prilikom predžalbeni sudija pozitivno riješio molbu zbog toga što su okolnosti u ovom predmetu takve da bi mogle zahtijevati podnesak duži od propisanog;

IMAJUĆI U VIDU “Zahtjev optužbe da prekorači dozvoljeni broj stranica u svom dodatnom podnesku u skladu s nalogom Žalbenog vijeća o rasporedu od 31. oktobra 2003.", koji je optužba podnijela 1. decembra 2003. (dalje u tekstu: Zahtjev optužbe), u kojem se traži dozvola za podnošenje Dodatnog podneska od 165 stranica;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu optužbe da prekorači dozvoljeni broj stranica u dodatnom podnesku" od 4. decembra 2003. (dalje u tekstu: Odluka od 4. decembra 2003.), kojom se odbacuje Zahtjev optužbe i nalaže optužbi da podnese Dodatni podnesak od najviše 50 stranica;

IMAJUĆI U VIDU da je optužba 8. decembra 2003. podnijela povjerljivi "Ponovni dodatni podnesak" koji sadrži 50 strana (izuzimajući dodatke), ali se sastoji od približno 22.099 riječi (dalje u tekstu: Ponovni dodatni podnesak optužbe);

RJEŠAVAJUĆI PO "Prigovoru žalioca na Ponovni dodatni podnesak optužbe od 8. decembra 2003.", koji je žalilac dostavio 12. decembra 2003. (dalje u tekstu: Prigovor žalioca), kojim žalilac ulaže formalni prigovor na Dodatni podnesak optužbe zbog toga što je njime ograničenje broja riječi na 15.000 (odnosno na 50 stranica), koje je određeno nalogom Žalbenog vijeća, prekoračeno "za barem 7.000 riječi, ili približno 21 stranicu";[1] te se navodi da obje strane moraju poštovati iste proceduralne uslove i traži da se Ponovni dodatni podnesak optužbe odbaci u cijelosti;

IMAJUĆI U VIDU da u Prigovoru žalioca, žalilac navodi da "nema prigovora na činjenicu da pojedine stranice podneska optužbe sadrže u prosjeku više od 300 riječi; [a da je], kako bi to bilo dopustivo, optužba nužno morala dostaviti manje stranica kako bi ispoštovala Uputstvo, a to nije učinila;"[2]

IMAJUĆI U VIDU da se u odredbi I (B) Uputstva propisuje format koji treba koristiti i predviđa da "jedna stranica u prosjeku treba da sadrži manje od 300 riječi";

UZIMAJUĆI U OBZIR da Ponovni dodatni podnesak optužbe ne ispunjava ovaj uslov i da sadrži 7.000 riječi više od propisanog ograničenja;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM ODBACUJE Ponovni dodatni podnesak optužbe u cijelosti.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Fausto Pocar,
  predsjedavajući sudija
Dana 16. decembra 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Prigovor žalioca, par. 4.

[2] Id., par. 7.